020 530 0160

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt creatieve werken zoals muziek, boeken, foto’s en films, maar ook design en software. Wij vertegenwoordigen rechthebbenden, collectieve beheersorganisaties, gebruikers en tussenpersonen in inbreukzaken, licentiegeschillen en onderhandelingen.

Commerciële contracten

Het opstellen van contracten wordt steeds vaker geautomatiseerd. Geen probleem bij standaardcontracten met een lage waarde en laag risico. Maar wanneer afspraken complexer worden en belangen groter, is maatwerk noodzakelijk. Dat is al snel het geval binnen de rechtsgebieden waarop wij opereren. Met heldere contracten bieden wij partijen een duidelijk juridisch kader en worden problemen achteraf voorkomen.

Databankenrecht

Het databankenrecht beschermt verzamelingen van gegevens, ook als die gegevens op zichzelf niet beschermd zijn door een intellectueel eigendomsrecht. Juist daarom kan dit recht enorm waardevol  zijn. Zo kan het databankenrecht gegevens beschermen op online platforms, booking websites, vergelijkingswebsites of in klantenbestanden. Wij vertegenwoordigen zowel producenten van databanken als gebruikers en treden op in inbreukzaken, bij licentiegeschillen en in onderhandelingen.

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht beschermt ondernemingen tegen het gebruik van dezelfde of een soortgelijke handelsnaam door andere ondernemingen. Wij voeren kort gedingen en bodemprocedures over handelsnaaminbreuk, adviseren over de beschermingsomvang van handelsnamen en over de keuze voor een handelsnaam.

IT-recht

Geen enkele organisatie kan zonder IT en de goede werking van IT-systemen is vaak van kritiek belang. Hetzelfde geldt dus voor goede contracten. Toch leiden IT problemen vaak tot ingewikkelde rechtszaken. Als IT advocaten van het allereerste uur vertegenwoordigen wij zowel opdrachtgevers als leverancier in onderhandelingen en procedures.

Litigation

Soms is het voeren van gerechtelijke procedures noodzakelijk. Omdat iemand uw onderneming of organisatie schade toebrengt die gestopt moet worden, omdat uw wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of omdat u een verandering teweeg wilt brengen. Onze advocaten kunnen u in al deze situaties vertegenwoordigen.

Mededingingsrecht & Compliance

Het mededingingsrecht is een complex rechtsgebied, dat een aantal duidelijke verboden kent maar ook vele grijze gebieden. Zo verbiedt het kartelverbod om concurrentiebeperkende afspraken te maken, zowel met concurrenten als met leveranciers en afnemers. Het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie kan echter al voldoende zijn om dit verbod te overtreden. Daarnaast mogen ondernemingen met een economische machtspositie geen misbruik daarvan maken ten opzichte van andere marktpartijen. De beoordeling van de relevante markt, de positie daarop en het commerciële gedrag vormt daarbij een samenspel. Ook dienen bepaalde fusies, overnames en joint ventures vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan een of meer mededingingsautoriteiten. Hiervoor gelden specifieke omzetdrempels. Elke onderneming heeft met deze regels te maken, in verschillende facetten van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsafspraken met concurrenten, gezamenlijke inkoop of productieafspraken en distributierelaties. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Europese Commissie (EC) zijn belast met de handhaving van de mededingingsregels in Nederland. Deze autoriteiten hebben vergaande onderzoeksbevoegdheden, waaronder het doen van invallen bij bedrijven en in privéwoningen (enkel ACM) en het doorlichten van digitale bestanden. Wij staan cliënten hierin bij. Bij overtreding kunnen hoge boetes worden opgelegd aan de betrokken ondernemingen en personen. Daarnaast volgen tegenwoordig doorgaans ook schadevergoedingsacties door gedupeerden, maar ook uitsluiting van aanbestedingen. De reputatieschade is vaak aanzienlijk. Wij adviseren cliënten over alle facetten van het mededingingsrecht, waarbij wij altijd oog houden voor de commerciële en strategische aspecten die spelen bij de cliënt. Daarnaast helpen wij cliënten bij het vergroten van de kennis over de mededingingsregels binnen de organisatie. Dit doen wij door het opzetten en uitrollen van effectieve en op de organisatie toegespitste compliance programma’s. Wij geven ook geregeld interactieve compliance trainingen met veel praktische tips en tricks.

Mediarecht

Het mediarecht is een complex geheel van regels geworden. Voor verschillende soorten spelers gelden verschillende regels: publieke omroepen, commerciële omroepen, streaming platforms, platforms voor user generated content en vloggers. Wij navigeren onze cliënten veilig door dit mijnenveld heen.

Merkenrecht

Met een merk maakt een onderneming duidelijk dat haar producten en diensten van haar afkomstig zijn. Het is een exclusief recht: anderen mogen het merk niet zonder toestemming gebruiken. Wij vertegenwoordigen zowel merkhouders als verweerders bij merkinbreukzaken. Ook vertegenwoordigen wij partijen in domeinnaamgeschillen bij de WIPO.

Modellenrecht

Een modelrecht beschermt het uiterlijk (het design) van gebruiksvoorwerpen. Functionele aspecten moeten vrij blijven om te worden gebruikt door anderen. In dat soms grijze gebied ontstaan vaak spanningen. SOLV vertegenwoordigt modelrechthebbenden en gebruikers in inbreukzaken, licentiegeschillen, beslaglegging en onderhandelingen.

Octrooirecht

Het octrooirecht biedt bescherming aan technische uitvindingen. Dit kan een product, werkwijze of proces zijn. De houder van het octrooi (patent) kan anderen verbieden om de uitvinding commercieel te exploiteren. Concurrenten mogen de uitvinding dus niet zonder toestemming van de rechthebbende produceren, verkopen of toepassen.

Ondernemingsrecht & M&A

Ondernemingsrecht zit in het DNA van SOLV. Wij staan bedrijven en instellingen bij, van startups tot multinationals, op het gebied van ondernemingsrechtelijke vraagstukken en helpen hen bij financieringen en transacties  Hierbij staat een pragmatische aanpak met aandacht op zowel juridische als bedrijfseconomische aspecten centraal.

Persrecht & Reputatiemanagement

De media zijn onmisbaar in onze samenleving. Juist journalisten moeten hun vrijheid van meningsuiting kunnen uitoefenen. Maar soms gaan zij, of anderen hierin te ver en maken zij inbreuk op reputatie, auteursrecht, of portretrecht.

Privacy & Gegevensbescherming

Iedere organisatie heeft te maken met privacy-recht en voor veel bedrijven is privacy-compliance absoluut essentieel. Incidenten kunnen een enorme impact hebben, zowel juridisch als vanuit PR-oogpunt. Wij adviseren vele grote en kleine Nederlandse en internationale cliënten over persoonsgegevens en privacy in verschillende branches, waaronder IT-leveranciers, zorginstellingen, onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen en overheden.

Reclamerecht & Oneerlijke concurrentie

Veel bedrijven zoeken in reclame-uitingen begrijpelijkerwijs graag de grenzen op. De grenzen van de waarheid, van eerlijke concurrentie of van fatsoen. Dat hoort bij de vrije markt en bij zakendoen. Maar soms worden de grenzen bewust of onbewust overschreden. Dan kunnen onze advocaten adviseren en in actie komen.

Telecommunicatierecht

Telecommunicatierecht gaat over communicatie tussen personen en tussen apparaten en over het netwerk waarover die communicatie plaatsvindt. De regels die op die verschillende aspecten van toepassing zijn, zijn divers en complex. Onze advocaten ontrafelen de regelgeving voor Nederlandse en internationale cliënten.

Advertising

Advertising is een essentieel onderdeel van de successtrategie van elk bedrijf. De tijd van een eenvoudige advertentie in de krant lijkt echter voorbij. SOLV adviseert bedrijven uit alle onderdelen van de advertising sector. Onze cliënten zijn niet alleen reclamebureaus, maar ook affiliates en advertentienetwerken.

Cloud

De gedachte dat “the cloud is just someone else’s computer” is achterhaald. Inmiddels heeft die sector van ‘someone else’s computers’ in Nederland een jaaromzet van ruim 2 miljard en de technologische mogelijkheden zijn eindeloos. Wij zijn vanaf de opkomst van cloud nauw betrokken geweest bij de pioniers in de sector.

Cybersecurity

Hét onderwerp van de jaren ’20 wordt cybersecurity. De advocaten van SOLV adviseren cliënten regelmatig over de juridische aspecten van dit belangrijke en complexe onderwerp, indien nodig in samenwerking met technische experts. Wij weten alles over beveiligingsmaatregelen, ISO- en NEN-normen, en ransomware-aanvallen.

Fashion

De fashionindustrie draait om creativiteit en innovatie. De bescherming daarvan is precies de expertise van SOLV. De advocaten van SOLV vertegenwoordigen, adviseren en procederen over de gehele fashionketen. Tot onze fashion cliënten horen niet alleen ontwerpers, maar ook producenten, leveranciers en webwinkels.

Fintech

Fintech is technologie gericht op concurrentie met of ondersteuning van traditionele financiële dienstverleners. Relevante wetgeving is complex en sluit niet altijd goed aan bij ontwikkelingen in de markt. Juist daar zien wij de uitdaging.

Gaming & Gambling

De gamingmarkt is explosief gegroeid. Het gaat niet meer alleen om games ter ontspanning maar ook om professionele e-sports competities. De belangen worden groter en het speelveld steeds complexer. Ook de kansspelmarkt is sterk in beweging. Door de legalisering van online kansspelen gaat een volledig nieuwe markt open. Wij zijn specialisten van het eerste uur.

Hospitality

Hospitality is een enorme groeimarkt. Traditionele spelers breiden uit en steeds meer nieuwe initiatieven duiken op. Er wordt veel geïnnoveerd, zowel technisch als conceptueel. Maar de uitdagingen zijn reëel. Grote platforms en softwareaanbieders krijgen steeds meer macht en datagebruik wordt steeds strenger gereguleerd. Wij hebben de kennis en kunde om onze cliënten naar een veilige haven te leiden.

Internet & E-commerce

Een online-strategie vraagt een gespecialiseerde aanpak. Dat geldt ook voor juridisch advies over die strategie, en de toepasselijke regels. SOLV adviseert al twintig jaar over internet en e-commerce. Wij denken op elk vlak van uw online-strategie mee.

Kunst & Cultuur

De kunst- en cultuursector is divers. Van kleine theatergezelschappen en individuele kunstenaars tot musea, internationale kunsthandelaren en veilinghuizen. Eén ding staat vast: op elk niveau zijn er juridische uitdagingen. Wij adviseren cliënten over geschillen, authenticiteit en provenance, auteursrecht, contracten en aansprakelijkheid. Tot onze cliënten behoren (online) veilinghuizen, theaters, kunstenaars, verzamelaars en ontwerpers.

Media, Omroep & Entertainment

Alle sectoren binnen de noemer Media, Omroep en Entertainment hebben op juridisch vlak één ding gemeen: toenemende regeldruk vanuit de overheid. Combineer dat met de hoge dynamiek en toenemende complexiteit door convergentie, en het is duidelijk dat sterke juridische bijstand noodzakelijk is. SOLV staat al jaren partijen bij op het gebied van het mediarecht, film & televisie, uitgeverij en journalistiek.

Mobility

Vervoer en technologie zijn een gouden combinatie. Maar die combinatie gaat ook voor enorme maatschappelijke en juridische uitdagingen zorgen. Onze expertise ligt op het vlak waar technologie en mobiliteit elkaar raken. Wij adviseren cliënten uit de automotive industrie, in de navigatiesector, de luchtvaart en in de hoek van smart cities over de uitdagingen die innovatie in mobility met zich meebrengt.

Non-profit & Belangenorganisaties

Non-profit- en belangenorganisaties behartigen belangen met een specifiek maatschappelijk doel. SOLV vertegenwoordigt brancheorganisaties, claimstichtingen, en goededoelenorganisaties bij de behartiging van de belangen die zij verdedigen.

Onderwijs

De technologische veranderingen in de onderwijssector hebben veel impact en het speelveld verandert continu. Er is steeds meer mogelijk en steeds meer partijen eisen hun plek op. Maar alle mogelijkheden brengen ook verantwoordelijkheden met zich mee: de eisen die aan de betrokken spelers worden gesteld verscherpen. Wij vertegenwoordigen verschillende cliënten in de onderwijssector en educatieve uitgeverij.

Online Platforms

Platformeconomie is allang geen buzzwoord meer. Grote online platforms hebben door netwerkeffecten en toegang tot data zoveel macht dat een hele eigen dynamiek is ontstaan. De Europese wetgever heeft dat ook gezien en komt met steeds meer regulering, voor online marktplaatsen, boekingswebsites, sociale media, contentplatforms, prijsvergelijkingswebsites, deeleconomieplatforms en zoekmachines.

Retail

De retailsector is onstuimig. Met slimme inzet van data kan de online consument efficiënter worden bereikt dan ooit. Maar een verkeerde keuze kan direct desastreuze gevolgen hebben. Retailondernemers moeten constant scherp zijn en voortdurend doorontwikkelen. Met onze gespecialiseerde kennis en jarenlange ervaring kunnen wij u op juridisch vlak volledig ontzorgen.

Software

Software wordt beschermd door het auteursrecht. Zowel de achterliggende broncode als de look-en-feel komen voor bescherming in aanmerking. Wij vertegenwoordigen ontwikkelaars en opdrachtgevers bij contractsonderhandelingen, inbreukzaken en mislukte ontwikkeltrajecten.

Sports & E-sports

Sport en E-sports raakt aan diverse rechtsgebieden, zoals contractenrecht, intellectueel eigendomsrecht en mediarecht. Met onze expertise op het gebied van Sport en E-sports zorgen wij voor een effectieve vertegenwoordiging van alle spelers in deze markt.

Telecommunicatie

Telecommunicatierecht gaat over communicatie tussen personen en tussen apparaten en over het netwerk waarover die communicatie plaatsvindt. De regels die op die verschillende aspecten van toepassing zijn, zijn divers en complex. Onze advocaten ontrafelen de regelgeving voor Nederlandse en internationale cliënten.

Uitgeverij

Uitgeverijen zijn essentieel in de publicatie van de werken van schrijvers, dichters, fotografen, tekenaars, vertalers en andere creatieve makers. SOLV kent de uitgeverijmarkt in detail, en weet daarom precies waar de bedreigingen en kansen liggen.

Zorg

De zorg is één van de meest innovatieve sectoren en wordt mede daarom voortdurend geconfronteerd met ethische, technologische en maatschappelijke uitdagingen. Bovendien bestaat er een grote verscheidenheid aan regels in verschillende juridische disciplines. Wij adviseren zorgaanbieders, partijen in e-health, beleidsmakers, zorgverzekeraars en andere zorgdienstverleners.