020 530 0160

Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden.

SOLV B.V. (‘SOLV’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 18060314. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en rechtsbetrekkingen (“opdracht(en)”) tussen de cliënt (“opdrachtgever”) en SOLV, waaronder ook wordt verstaan eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden van SOLV.

Artikel 1 Uitvoering opdrachten
1.1 SOLV zal zich met gepaste zorgvuldigheid en deskundigheid inspannen om opdrachten uit te voeren. Alle opdrachten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover SOLV uitdrukkelijk een bepaald resultaat toezegt.
1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SOLV. Opdrachtgever kan geen andere natuurlijke of rechtspersoon tot nakoming aanspreken of schadeplichtig stellen. Personen die direct of indirect aandeelhouder van SOLV zijn en personen die professionele werkzaamheden verrichten ten behoeve van SOLV, handelen bij de uitoefening van hun werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van SOLV. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
1.3 SOLV adviseert uitsluitend over en op grond van Nederlands recht. SOLV geeft geen belastingadvies en opdrachtgever kan geen beroep doen op enig advies van SOLV als ware het belastingadvies.
1.4 Opdrachtgever zal feiten en omstandigheden van belang voor correcte uitvoering van de opdracht tijdig en volledig aan SOLV meedelen en alle door SOLV verlangde informatie en stukken tijdig en volledig verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de gegevens.
1.5 SOLV is gerechtigd derden in te schakelen bij uitvoering van opdrachten. De keuze van door SOLV in te schakelen derden zal, waar mogelijk en redelijk, geschieden in overleg met opdrachtgever. SOLV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van deze derden te aanvaarden.
1.6 Opdrachtgever zal SOLV vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2 Tarieven en facturering
2.1 De dienstverlening van SOLV geschiedt in beginsel op basis van uurtarieven, welke verschillen naar gelang de aard van het werk en de ervaringsjaren van de betreffende medewerker. Kosten die niet binnen het uurtarief vallen – zoals griffie-, koeriers- en bankkosten – worden apart in rekening gebracht. SOLV is gerechtigd haar uurtarieven – ook tijdens lopende opdrachten – te herzien, bijvoorbeeld in verband met inflatie of toegenomen ervaring van de betrokken medewerkers, en spant zich in opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. Een tariefwijziging geldt ook indien deze niet vooraf is meegedeeld.
2.2 SOLV specifieert de door haar te verrichten activiteiten in het kader van de opdracht in de opdrachtomschrijving. Indien discussie ontstaat over de vraag of verrichte werkzaamheden binnen de reikwijdte van de opdracht vallen, vormt de tekst van de opdrachtomschrijving het uitgangspunt, met dien verstande dat werkzaamheden die daarin niet zijn genoemd, niet binnen de reikwijdte vallen.
2.3 Facturering van verrichte werkzaamheden vindt in beginsel maandelijks plaats. Facturen worden in beginsel uitsluitend per e-mail verzonden. Alle facturen worden verhoogd met de geldende omzetbelasting. SOLV heeft het recht een voorschotnota te versturen van een door haar in redelijkheid te bepalen bedrag. Indien zij een voorschotnota verstuurt zal SOLV haar werkzaamheden in het kader van de opdracht pas aanvangen nadat betaling van het voorschot is ontvangen. Het voorschot zal met de laatste factuur in verband met de verstrekte opdracht worden verrekend. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 3 Beveiliging, vertrouwelijkheid en bewaarplicht
3.1 Indien communicatie tussen SOLV en opdrachtgever elektronisch plaatsvindt, zullen beide partijen zorgdragen voor passende beveiliging. Geen der partijen is – wanneer hieraan is voldaan – aansprakelijk voor schade ten gevolge van virussen, malware of andere cybergerelateerde schade, waaronder begrepen schade aan over te brengen databestanden, bestanden en gegevens op de computersystemen van de andere partij of kosten voor het verhelpen of repareren daarvan. Verzending geschiedt ongeëncrypteerd tenzij partijen vóór verzending uitdrukkelijk anders overeenkomen. SOLV is niet aansprakelijk voor verlies van of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de betrachte zorg.
3.2 Wanneer opdrachtgever naar haar mening belangrijke berichten verstuurt, dient zij te verifiëren of deze berichten de geadresseerde tijdig en onbeschadigd hebben bereikt.
3.3 SOLV zal alle informatie van opdrachtgever vertrouwelijk behandelen, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze niet vertrouwelijk is. Indien derden worden ingeschakeld, mag SOLV informatie aan die derden verstrekken, tenzij opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat toestemming moet worden verzocht.
3.4 De bewaartermijn van dossiers (processtukken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaar vanaf datum van sluiten van de zaak of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst daarvan worden dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken.

Artikel 4 Wwft
4.1 Op grond van wettelijke verplichtingen (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) kan SOLV gehouden zijn de opdrachtgever en haar UBO’s, aandeelhouders, gelieerde entiteiten en/of door opdrachtgever ingeschakelde derden of banken te identificeren en de identificatie te verifiëren. Opdrachtgever zal hieraan medewerking verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. Opdrachtgever zal daarnaast alle relevante feiten en omstandigheden melden die voor toepassing van de Wwft en het op basis daarvan uit te voeren cliëntonderzoek relevant zijn. SOLV zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren overeenkomstig de Wwft.
4.2 SOLV is gerechtigd om voor werkzaamheden in het kader van Wwft-onderzoek haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.3 SOLV kan verplicht zijn informatie over de opdrachtgever of over ongebruikelijke transacties aan de relevante autoriteiten te verstrekken zonder dat het SOLV is toegestaan dat aan opdrachtgever te melden. Opdrachtgever aanvaardt dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft in voorkomende gevallen prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van SOLV en dat SOLV deze informatieplicht zal nakomen. Opdrachtgever zal zich hiertegen niet verzetten.

Artikel 5 Beperking van aansprakelijkheid
5.1 Iedere aansprakelijkheid van SOLV is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van SOLV. Op verzoek wordt een kopie van de door SOLV gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van SOLV beperkt tot de aan SOLV in het kalenderjaar voorafgaand aan de aansprakelijkstelling betaalde bedragen, zulks tot een maximum van € 50.000,-. In geen geval wordt indirecte schade vergoed, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfs- en/of omzetschade, verlies van goodwill en verlies en/of verminking van data.
5.2 Elke aansprakelijkheid van natuurlijke personen, werknemers, directeuren of vennootschappen (waaronder daaraan verbonden personen) die bij SOLV in dienst zijn of waarmee SOLV in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede)verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Deze natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich bij wijze van derdenbeding ten opzichte van opdrachtgever op deze algemene voorwaarden en derhalve ook op dit artikel 5 beroepen.
5.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor SOLV aansprakelijk is.

Artikel 6 Beëindiging
6.1 Ieder der partijen heeft steeds het recht de opdracht(en) tussentijds op te zeggen. Opdrachtgever dient bij opzegging tenminste de bedragen te betalen die verschuldigd zijn voor werkzaamheden die tot het moment van beëindiging zijn verricht, welke direct opeisbaar worden.

Artikel 7 Diversen
7.1 Deze voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van bestuurders van SOLV, personen die (krachtens arbeidsovereenkomst) voor SOLV werkzaam zijn of waren en voor derden die door SOLV worden ingeschakeld.
7.2 Op de rechtsverhouding tussen SOLV en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij het klachtenreglement van SOLV wordt gevolgd, te vinden via https://solv.nl/juridische-informatie/.
7.3 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking leidend.