020 530 0160

Algemene voorwaarden

U kunt onze algemene voorwaarden hier downloaden.

SOLV B.V. (‘SOLV’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 18060314. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en rechtsbetrekkingen (“opdracht(en)”) tussen de cliënt (“opdrachtgever”) en SOLV, waarbij SOLV werkzaamheden voor opdrachtgever (heeft) verricht.

Artikel 1 Uitvoering opdrachten
1.1 SOLV zal zich met gepaste zorgvuldigheid en deskundigheid inspannen om opdracht(en) uit te voeren. Alle opdrachten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover SOLV uitdrukkelijk een bepaald resultaat toezegt.
1.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SOLV. Opdrachtgever kan geen andere natuurlijke of rechtspersoon dan SOLV tot nakoming aanspreken of schadeplichtig stellen. Personen die direct of indirect aandeelhouder van SOLV zijn en personen die professionele werkzaamheden verrichten ten behoeve van SOLV, handelen bij de uitoefening van hun werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van SOLV. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
1.3 Opdrachtgever zal alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor correcte uitvoering van de opdracht tijdig en volledig aan SOLV meedelen en alle door SOLV verlangde informatie tijdig en volledig aan SOLV verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de gegevens die zij verstrekt.
1.4 SOLV is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. De keuze van door SOLV in te schakelen derden zal, waar mogelijk en redelijk, geschieden in overleg met opdrachtgever. SOLV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van deze derden te aanvaarden.
1.5 Opdrachtgever zal SOLV vrijwaren voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 2 Tarieven en facturering
2.1 De dienstverlening van SOLV geschiedt in beginsel op basis van uurtarieven, welke verschillen naar gelang de aard van het werk en de ervaringsjaren van de betreffende medewerker. Kosten die niet binnen het uurtarief vallen – zoals griffie- en koerierskosten – worden apart in rekening gebracht. SOLV is gerechtigd haar uurtarieven – ook tijdens lopende opdrachten – te herzien, bijvoorbeeld in verband met toegenomen ervaring van de betrokken medewerkers, en spant zich in opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. Een tariefwijziging geldt ook indien deze niet vooraf is meegedeeld.
2.2 Voorafgaand aan de opdracht deelt SOLV de (verwachte) kosten voor de opdracht (“opdrachtsom”) mee. SOLV specifieert de door haar te verrichten activiteiten in het kader van de opdracht in de opdrachtomschrijving. Indien discussie ontstaat over de vraag of verrichte werkzaamheden binnen de reikwijdte van de opdrachtsom vallen, vormt de tekst van de opdrachtomschrijving het uitgangspunt, met dien verstande dat werkzaamheden die daarin niet zijn genoemd, niet binnen de reikwijdte vallen.
2.3 Facturering van verrichte werkzaamheden vindt maandelijks plaats. Alle facturen worden verhoogd met de geldende omzetbelasting. SOLV heeft het recht een voorschotnota te versturen van een door haar in redelijkheid te bepalen bedrag. Indien zij een voorschotnota verstuurt zal SOLV haar werkzaamheden in het kader van de opdracht pas aanvangen nadat betaling van het voorschot is ontvangen. Het voorschot zal met de laatste factuur in verband met de verstrekte opdracht worden verrekend. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Beveiliging en vertrouwelijkheid
3.1 Indien communicatie tussen SOLV en opdrachtgever elektronisch plaatsvindt zoals via e-mail of internet, zullen beide partijen zorgdragen voor beveiliging door middel van gangbare virusprotectie. Geen der partijen is – wanneer hieraan is voldaan – aansprakelijk voor schade ten gevolge van virussen, waaronder begrepen schade aan over te brengen databestanden, bestanden en gegevens op de computersystemen van de andere partij of kosten voor het verhelpen of repareren daarvan. Verzending geschiedt ongeëncrypteerd tenzij partijen vóór verzending uitdrukkelijk anders overeenkomen. SOLV is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks
de betrachte zorg.
3.2 Wanneer opdrachtgever naar haar mening belangrijke berichten verstuurt, dient zij te verifiëren of deze berichten de geadresseerde tijdig en onbeschadigd hebben bereikt.
3.3 SOLV zal alle gegevens van opdrachtgever vertrouwelijk behandelen, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze niet vertrouwelijk zijn. Indien derden worden ingeschakeld, is het SOLV toegestaan informatie ter kennis van die derden te brengen, tenzij opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor toestemming moet worden verzocht. Op grond van wettelijke verplichtingen (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) kan SOLV gehouden zijn informatie over opdrachtgever of door haar uitgevoerde transacties, aan derden te verstrekken zonder dat het SOLV is toegestaan dat aan opdrachtgever te melden. Opdrachtgever aanvaardt dat SOLV deze verplichtingen nakomt en zal zich hiertegen niet verzetten.

Artikel 4 Beperking van aansprakelijkheid
4.1 Iedere aansprakelijkheid van SOLV is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van SOLV. Op verzoek wordt een kopie van de door SOLV gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van SOLV beperkt tot de aan SOLV in het kalenderjaar voorafgaand aan de aansprakelijkstelling betaalde bedragen, zulks tot een maximum van € 50.000,-. In geen geval wordt indirecte schade vergoed, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfs- en/of omzetschade, verlies van goodwill en verlies en/of verminking van data. SOLV zal zich niet op deze beperking van aansprakelijkheid beroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SOLV of van tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
4.2 Elke aansprakelijkstelling voor schade of anderszins jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen (waaronder de daaraan verbonden personen) die bij SOLV in dienst zijn of waarmee SOLV in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zich bij wijze van derdenbeding ten opzichte van opdrachtgever op deze algemene voorwaarden en derhalve ook op dit artikel 4 beroepen.
4.3 Alle vorderingsrechten en bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens SOLV in verband met door SOLV verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

Artikel 5 Beëindiging
5.1 Ieder der partijen heeft steeds het recht de opdracht(en) tussentijds op te zeggen. Opdrachtgever dient bij opzegging tenminste de bedragen te betalen die verschuldigd zijn voor werkzaamheden die tot het moment van beëindiging zijn verricht, welke direct opeisbaar worden.

Artikel 6 Diversen
6.1 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van bestuurders van SOLV en alle personen die (krachtens arbeidsovereenkomst) voor SOLV werkzaam zijn of waren.
6.2 Op de rechtsverhouding tussen SOLV en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij het klachtenreglement van SOLV wordt gevolgd.
6.3 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking leidend.