020 530 0160

Octrooirecht

Het octrooirecht biedt bescherming aan technische uitvindingen. Dit kan een product, werkwijze of proces zijn. De houder van het octrooi (patent) kan anderen verbieden om de uitvinding commercieel te exploiteren. Concurrenten mogen de uitvinding dus niet zonder toestemming van de rechthebbende produceren, verkopen of toepassen. Wanneer een concurrent dat wel doet, dan is er sprake van een inbreuk op het octrooirecht. De houder van het octrooi kan daartegen optreden, door de concurrent bijvoorbeeld te sommeren de inbreuk te staken en een schadevergoeding te vorderen. Het is ook mogelijk om een licentieovereenkomst met de inbreukmaker te sluiten, zodat deze tegen betaling van een vergoeding gebruik kan blijven maken van de uitvinding.

Voorwaarden voor bescherming

De bescherming van een octrooi op een uitvinding ontstaat niet vanzelf, zoals dat wel het geval is bij het auteurs– en databankenrecht. Voor de verkrijging van een octrooi moet een aanvraag worden ingediend. Een uitvinding dient aan drie voorwaarden te voldoen, voordat het octrooi kan worden verleend:

  1. Nieuw: de uitvinding is nog niet eerder openbaargemaakt. Ook niet door degene die de uitvinding heeft bedacht en daarvoor een octrooi wil aanvragen.
  2. Inventief: de uitvinding moet voldoende vindingrijk zijn: de in het octrooi omschreven uitvinding mag niet voor de hand liggen.
  3. Industrieel toepasbaar: de uitvinding moet toepasbaar zijn op het gebied van nijverheid. Indien het ontwerp van een uitvinding voornamelijk esthetisch is ingegeven, dan kan deze geen bescherming genieten onder het octrooirecht (zie daarvoor: auteursrecht en modellenrecht).

In de aanvraag van het octrooi moet de uitvinding ook voldoende duidelijk en volledig zijn omschreven, zodat een vakman deze kan begrijpen én toepassen (nawerkbaar).

Werkgebieden

Het octrooirecht bevindt zich op het snijvlak van het recht en de techniek. Het is dan ook verstandig om een advocaat in te schakelen die is gespecialiseerd in beide gebieden. De advocaten van SOLV hebben ervaring opgedaan binnen verschillende technische werkvelden, waaronder werktuigbouwkunde, elektrotechniek en chemie. Vanuit onze niche hebben wij ook veel specialistische kennis in huis over (de juridische aspecten van) software, AI en (high)tech.

Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht kan beperkingen verbinden aan de handhaving van een octrooirecht. Zo is de houder van een standaard essentieel octrooi (SEP) verplicht om een licentie te verschaffen onder ‘fair, reasonable and non-discriminatory’ (FRAND) – voorwaarden. Daarnaast kunnen er ook beperkingen worden opgelegd aan zogenaamde patent pools, wanneer de afspraken tussen de deelnemende partijen zorgen voor oneerlijke concurrentie. Samen met de mededingingsrecht advocaten van SOLV kunnen wij u ook adviseren over deze onderwerpen.

Onze diensten:

  • Advies: voor- en nadelen van verschillende soorten aanvraagprocedures en octrooien (nationaal, internationaal (PCT), Europees en/of Unitair).
  • Onderzoek: het verrichten van freedom-to-operate (FTO) en haalbaarheidsonderzoeken (in samenwerking met een octrooigemachtigde).
  • Contracten: het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van contracten, zoals licentieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten (NDA) en akten van overdracht
  • Optreden en verweren: het opstellen van en reageren op sommatiebrieven.
  • Procederen: het bijstaan van octrooihouders, licentienemers en belanghebbenden in procedures, waaronder kort gedingen, bodemprocedures en hoger beroep. Daarnaast kunnen wij namens belanghebbenden een verzoek tot het verkrijgen van een nietigheidsadvies bij het Octrooicentrum Nederland (OCNL) indienen.