020 530 0160

De Wet Kansspelen op afstand: een update

Gepubliceerd op 29 september 2020 categorieën 

De Wet Kansspelen op afstand treedt naar verwachting op 1 maart 2021 in werking. Dat is twee maanden later dan de oorspronkelijk beoogde datum. Het uitstel moet zorgen voor meer ruimte voor alle betrokken partijen om zich voor te bereiden op de wet. De opening van de online kansspelmarkt staat nu gepland op 1 september 2021. Op die datum zal ook het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen worden ingevoerd. In dit blog informeren wij u over deze wijzigingen en de stand van zaken voor de Wet Kansspelen op afstand.

Uitstel

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Wet Kansspelen op afstand (“Koa”) is uitgesteld van 1 januari 2021 tot 1 maart 2021. Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft de Tweede Kamer op 4 september 2020 over deze planning geïnformeerd. Zodra de wet van kracht is, kunnen aanbieders van online kansspelen vergunningsaanvragen indienen bij de Kansspelautoriteit (“Ksa”). Naar verwachting gaat de markt voor online kansspelen zes maanden later open, op 1 september 2021.

Met het uitstel wordt rekening gehouden met de mogelijkheid voor alle betrokken partijen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden en anderzijds met een zo snel mogelijke inwerkingtreding met het oog op verslavingspreventie en kanalisatie van spelers naar legale en veilige aanbieders.

CRUKS

In het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (“CRUKS”) worden probleemspelers geregistreerd om kansspelverslaving te voorkomen. Niet alleen aanbieders van online kansspelen moeten zich aansluiten op het CRUKS, de verplichting geldt ook voor aanbieders van fysieke (landgebonden) aanbieders.

Op 1 september 2021 wordt de verplichte aansluiting op het CRUKS ingevoerd, voor zowel de online als landgebonden aanbieders van kansspelen. Hiermee is het moment waarop landgebonden aanbieders van kansspelen uiterlijk moeten zijn aangesloten op CRUKS zes maanden uitgesteld.

Voor fysieke aanbieders staat de manier waarop het aansluitingsproces bij CRUKS gaat verlopen al op de website van de Ksa. Aanbieders dienen zich eerst aan te melden bij CRUKS. Vervolgens moeten zij een zogenaamd PKI Certificaat aanvragen en activeren. Na de registratie kan de aanbieder de aansluiting testen. Deze stappen gelden nog niet voor aanbieders van online kansspelen.

Waarschijnlijk kunnen online aanbieders zich vanaf oktober aansluiten op CRUKS en de aansluiting testen. Tot die tijd kunnen aanbieders van online kansspelen zich met de beschikbare informatie over de CRUKS aansluiting voor fysieke aanbieders alvast voorbereiden.

Afkoelperiode

Aanbieders van online kansspelen moeten een betrouwbaarheidstoets doorstaan. Onderdeel van die betrouwbaarheidstoets is de zogenaamde afkoelperiode: aanbieders moeten zich gedurende minimaal twee jaar voorafgaand aan de vergunningsaanvraag hebben onthouden van het aanbieden van online kansspelen aan Nederlandse consumenten. Deze regeling is het gevolg van de motie Postema. In ons blog over de betrouwbaarheidstoets leest u hier meer over.

In verband met het uitstel van de inwerkingtreding en/of marktopening is verzocht de afkoelperiode te verlengen met een evenredige periode. De afkoelperiode is daarom aangepast van twee jaar naar twee jaar en acht maanden. Een aanbieder die op 1 maart 2021 een vergunning aanvraagt, moet dus vanaf 1 juli 2018 ervoor gezorgd hebben dat zijn aanbod niet specifiek en actief op Nederlandse consumenten gericht was. Als de inwerkingtreding verder wordt uitgesteld zal de duur van de afkoeltermijn volgens minister Dekker niet verder worden verlengd.

Lagere regelgeving

In de lagere regelgeving wordt verder invulling gegeven aan de doelstellingen van de wet. In het ontwerpbesluit Kansspelen op afstand wordt het vergunningenstelsel voor kansspelen op afstand nader uitgewerkt. Ook worden regels gesteld aan reclame, werving en verslavingspreventie. In de ontwerpregeling kansspelen op afstand worden onder andere de eisen geconcretiseerd ten aanzien van het spelsysteem van vergunninghouders, het voorkomen van witwassen en matchfixing en het registreren en veilig bewaren van gegevens.

De lagere regelgeving wordt momenteel uitgewerkt en is nog niet definitief. Wat betreft de haalbaarheid van 1 maart 2021 geldt dat dit afhankelijk is van het verdere verloop van het proces dat de lagere regelgeving doorloopt, waaronder de advisering van de Raad van State op het besluit Kansspelen op afstand.

Voor de vergunningen geldt dat de Ksa definitieve vergunningsvoorwaarden zal maken zodra de vergunningsvoorschriften in de wet zijn uitgewerkt. Welke onderwerpen aan de orde komen bij de beoordeling van een vergunningaanvraag, leest u alvast in dit blog van Thomas van Essen.

Meer weten?

De Ksa houdt potentiële aanbieders en overige stakeholders op de hoogte van de ontwikkelingen over de Wet Koa. Deze ontwikkelingen en de actie die van u verwacht wordt, zijn te vinden op de Koa Communicatiekalender. Daar kunt u lezen wanneer verdere informatie wordt verstrekt over onder meer de Controle Data Bank en de complete en definitieve eisen voor de vergunningsaanvraag.

Lees voor de laatste stand van zaken ook mijn meest recente blog over dit onderwerp.

De procedure voor het aanvragen van een vergunning voor online kansspelen is stevig. Ook nu de eisen voor de vergunningverlening nog niet definitief zijn, is het aan te raden om tijdig te beginnen met het verzamelen en opstellen van de vereiste documenten.

Indien u ondersteuning wenst bij het aanvragen van een vergunning of meer informatie wilt over online kansspelen, neem dan contact op met Thomas van Essen of Nina Lodder

Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen