020 530 0160

Voorwaarden vergunningaanvraag online kansspelen

Gepubliceerd op 12 november 2019 categorieën 

Op 11 november heeft de Kansspelautoriteit (“Ksa”) nadere informatie gepubliceerd voor het aanvragen van vergunningen voor online kansspelen. Aan de hand van deze informatie kunnen aanbieders zich alvast voorbereiden op 1 juli 2020. Dat is namelijk de datum dat aanvragen kunnen worden ingediend bij de Ksa. Op 1 januari 2021 gaat de online kansspelen markt vervolgens open. De Ksa houdt nog wel een slag om de arm. Zowel de inhoud van de lagere regelgeving als de genoemde data kunnen nog veranderen.  

Algemeen

Aanvragen moeten digitaal en in de Nederlandse taal worden ingediend. Slechts in expliciet aangegeven uitzonderingsgevallen is Engels ook toestaan. De kosten voor een aanvraag bedragen EUR 45.000,–. Let op! Als de aanvraag wordt afgewezen, is de aanvrager dit bedrag kwijt. Een goede voorbereiding is dus essentieel.

Eisen

De voorbereidingstijd kunnen aanbieders goed gebruiken. Er wordt namelijk een groot aantal eisen aan potentiële vergunninghouders gesteld. Alle voorwaarden waaraan moet worden voldaan, dienen bovendien met bewijsstukken onderbouwd te worden. Voor sommige bewijsstukken zal gelden dat deze door een onafhankelijke derde gekeurd moeten zijn. Welke bewijsstukken dit betreft en welke onafhankelijke derde ingeschakeld kan worden, maakt de Ksa op een later moment bekend.

Er kan voor 4 soorten online kansspelen een vergunning worden aangevraagd:

i)               Casinospelen waarbij de spelers tegen de vergunninghouder spelen

ii)              Casinospelen waarbij de spelers tegen elkaar spelen

iii)            Weddenschappen op gebeurtenissen tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd

iv)            Weddenschappen op uitslagen van paardenrennen en harddraverijen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde bij de beoordeling van een vergunningaanvraag. Het gaat om een aanzienlijk aantal onderwerpen die, zoals aangegeven, met bewijsstukken onderbouwd moeten worden.

1.              Betrouwbaarheid

Aan de vergunning voor het verlenen van online kansspelen zijn strenge eisen op het gebied van betrouwbaarheid verbonden. Dit betekent onder meer dat alle direct en indirect betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen geïdentificeerd moeten worden. In dat kader moet een netwerktekening verstrekt worden, afgegeven door een onafhankelijke derde (zoals een advocaat). Ook moeten de antecedenten van de direct en indirect betrokken (rechts)personen worden verstrekt tot acht jaar terug. In een beleidsregel heeft de Ksa eerder al bepaald dat aanvragers die twee jaar voor indiening van de aanvraag illegaal online kansspelen hebben aangeboden die mede gericht waren op Nederland, de betrouwbaarheid “niet buiten twijfel” staat.

2.              Deskundigheid

De aanvrager moet een beleidsplan hebben waarin staat hoe hij er voor zorgt dat werknemers passende kennis hebben en houden op het gebeid van kansspelen.

3.              Continuïteit

De continuïteit van de aanvrager moet in orde zijn. De aanvrager mag niet failliet zijn of surseance hebben aangevraagd. Verder mag er geen beslag zijn gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen.

In dit kader moet de aanvrager ook aantonen dat er passende maatregelen zijn genomen die er voor zorgen dat de spelerstegoeden gescheiden zijn van het bedrijfskapitaal. Dat kan onder meer door middel van een Stichting Derdengelden of een bankgarantie.

In aanvulling daarop moet er een exitplan zijn opgesteld waarin garanties worden gegeven omtrent terugbetaling van spelerstegoeden.

4.              Verslavingspreventie

De aanvrager dient een vertegenwoordiger in Nederland te hebben op het gebied van verslavingspreventie. Verder dient hij een verslavingspreventie- en opleidingsbeleid te hebben dat in samenwerking met deskundigen is opgesteld en aansluit op het Nederlands stelsel van verslavingszorg.

5.              Reclame & marketing

De aanvrager moet een reclame- en marketingbeleid hebben waarin onder meer aangegeven moet worden hoe wordt voorkomen dat reclame misleidend en agressief is, wordt aangezet tot onmatige deelname, het zich richt op kwetsbare groepen. Ook het gebruik van eventuele marketing bonussen moet beschreven worden.

6.              Consumentenbescherming

Er zijn wettelijke bepalingen omtrent het inrichten van een klantendienst en klachtenregeling. De aanvrager moet aantonen op welke wijze aan deze wettelijke bepalingen invulling is gegeven.

7.              Matchfixing

De aanvrager moet aantonen op welke wijze matchfixing risico’s worden beheerst en welke systemen en processen hij heeft ingericht om eventuele matchfixing te detecteren en te melden.Zie over matchfixing ook de blog van Nina Lodder.

8.              Witwassen

De aanvrager moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De Wwft kent een eigen controlestelsel omtrent risicomanagement, cliënten onderzoek, melden van ongebruikelijke transacties, bewaren van bewijsstukken en training.  De Ksa heeft een leidraad Wwft opgesteld dat later nog aangepast zal worden voor online aanbieders.

9.              Sanctiewet

De aanvrager moet voldoen aan de Sanctiewet. Het gaat hierbij om internationale maatregelen naar aanleiding van het schenden of bedriegen van de internationale vrede of veiligheid.

10.          Uitbesteding

De aanvragers mogen in beginsel alle werkzaamheden uitbesteden, tenzij de wet zich daartegen verzet (zoals bij de bestuurdersfunctie). Er moet altijd een beleidsplan zijn waarin de risico’s van uitbesteding staan beschreven en er moet een compliance officer zijn aangesteld die toezicht houdt op de uitbestede werkzaamheden. Overeenkomsten met derde leveranciers moeten aan de Ksa worden overlegd.

11.          Integriteit

De aanvrager moet een integriteitsbeleid hebben opgesteld dat onder meer gericht is op het onderkennen en voorkomen van fraude. Er moet sprake zijn van een actuele en systematische inventarisatie, analyse en evaluatie van integriteitsrisico’s.

12.          Betaaltransacties

De aanvrager moet een procedureomschrijving laten zien waarin wordt omschreven hoe het primaire betaalproces verloopt, hoe daarover wordt gerapporteerd, hoe aan risicobeheersing wordt gedaan, hoe tegen incidenten wordt opgetreden en hoe wordt voorkomen dat een incident nogmaals plaatsvindt.

13.          Identificatie & verificatie

De aanvrager moet een identificatieprocedure hebben ingericht aan de hand waarvan hij de identiteit van spelers kan verifiëren. Identificatie moet uit een onafhankelijke en betrouwbare bron afkomstig zijn. Documenten die als verificatie van de identiteit kunnen dienen, zijn een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs.

14.          CRUKs

Er komt een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKs) waarin probleemspelers worden opgenomen. De aanvrager dient aan te tonen dat hij in staat is te controleren of een speler van zijn online kansspelaanbod gebruik wil maken. Indien een speler in het CRUKs geregistreerd staat, moet hij/zij uitgesloten worden. De aansluitprocedure en de technische voorwaarden voor het CRUKs worden op een later moment bekend gemaakt. Ook komt er nog een testperiode voor marktpartijen.

15.          Controledatabank

De aanvrager moet een controledatabank hebben. De Ksa kan deze gebruiken om digitale gegevens van de aanvrager in te zien en te toetsen. Specificaties voor deze controledatabank worden op een later moment bekend gemaakt.

Afsluiting

De procedure voor het aanvragen van een vergunning voor online kansspelen is stevig. Een aanzienlijk aantal onderwerpen wordt bij de beoordeling betrokken en aanvrager zal een groot aantal bewijsstukken moeten aanleveren. Alle reden voor aanvragers om tijdig te beginnen met het verzamelen van de juiste bewijsstukken en het opstellen van de vereiste documenten.

Indien u ondersteuning wenst bij het aanvragen van een vergunning of meer informatie wilt over online kansspelen, neem dan contact op met Thomas van Essen of Nina Lodder.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Thomas

publicaties

Gerelateerde artikelen