020 530 0160

Klaar voor de Wet kansspelen op afstand? De laatste ontwikkelingen op een rij.

Gepubliceerd op 23 februari 2021 categorieën 

Op 1 april 2020 is de Wet Kansspelen op afstand in werking getreden. De Kansspelautoriteit heeft de afgelopen weken veel informatie aangepast en inmiddels zijn alle documenten en regels definitief.

In deze blog: de laatste ontwikkelingen rondom de Wet kansspelen op afstand.


Op 1 april 2021 is de Wet kansspelen op afstand (Wet Koa) in werking getreden. Aanbieders van online kansspelen kunnen nu vergunningsaanvragen indienen bij de Kansspelautoriteit (Ksa). De opening van de onlinekansspelmarkt vindt plaats op 1 oktober 2021, zes maanden na de inwerkingtreding van de wet.

Bekijk voor meer informatie over de Wet Koa ook mijn vorige blog over dit onderwerp.

Inmiddels zijn alle documenten en regels definitief. Ook de zogenaamde voorlopige eindversies zijn met de inwerkingtreding van de Wet Koa formeel vastgesteld en definitief.

Doelstellingen Wet Kansspelen op afstand

De tekst van het Besluit kansspelen op afstand en de Regeling kansspelen op afstand is definitief. Dit betreft lagere wetgeving waarmee nadere invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van de Wet Koa. Zo worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van reclame, verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit.

Vorig jaar zijn de ontwerpversies van het Besluit en de Regeling openbaar gemaakt. Daarna hebben beide stukken het zogenaamde notificatietraject bij de Europese Commissie doorlopen. Ten aanzien van het Besluit is tot slot nog het advies van de Raad van State verwerkt.

Beleidsregels verantwoord spelen

De verplichtingen voor reclame, werving en verslavingspreventie uit het Besluit en de Regeling kansspelen op afstand zijn verder uitgewerkt in de Beleidsregels verantwoord spelen. Onder meer het onderwerp reclame (wat onmatige deelname en misleiding is) en verslavingspreventie (de reikwijdte van het onderzoek naar mogelijk problematisch speelgedrag) zijn in de laatste versie nog aangepast.

Leidraad Wwft

Daarnaast heeft de Ksa de Leidraad Wwft aangepast in de laatste versie. Met deze wijziging zal de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vanaf de inwerkingtreding van de Wet Koa ook gelden voor aanbieders van online kansspelen.

Witwassen

Bij het aanbieden van kansspelen bestaat namelijk een verhoogd risico op witwassen. Onder witwassen vallen alle handelingen die worden gedaan met geld van illegale herkomst.

De Wwft is erop gericht om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan, met als doel om de integriteit van de financiële markten te waarborgen. In de Leidraad staan handvatten voor kansspelaanbieders om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft, zoals het uitvoeren van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

Matchfixing

Verder noemt de Leidraad ‘de manipulatie van een sportwedstrijd’ als specifiek witwasrisico, ook wel matchfixing genoemd. Voor aanbieders van sportweddenschappen geldt dan ook dat zij de taak hebben om het gokken op gemanipuleerde sportwedstrijden te voorkomen. Naast een aantal hiermee samenhangende verplichtingen, hebben deze aanbieders in geval van matchfixing ook een meldplicht aan de Sports Betting Intelligence Unit.

Keuringsschema kansspelen op afstand

Tot slot moet het spelsysteem van de aanbieder voldoen aan de technische en operationele eisen, zoals uitgewerkt in de wet. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de aanvrager zijn spelsysteem moet laten keuren. Het Keuringsschema kansspelen op afstand geeft aan hoe het spelsysteem van de aanbieder gekeurd moet worden om aan de voorwaarden voor een vergunningsaanvraag te voldoen.

Voor de keuring zal een aanbieder drie formulieren moeten indienen, het Formulier Samenvatting Keuringsrapportage, het Formulier samenhang spelsysteem en het Formulier verklaring spelsysteem.

Aanvragers die de vergunningsaanvraag vóór 15 april 2021 indienen, moeten bij de aanvraag een complete beschrijving van het spelsysteem indienen in het Formulier samenhang spelsysteem. Andere documenten voor de keuringen mogen dan later, voor 1 juli 2021, worden aangeleverd.

Keuringen kunnen alleen worden uitgevoerd door een door de minister aangewezen keuringsinstelling. Bij de ingang van de Wet Koa zijn echter nog geen keuringsinstellingen aangewezen. Vergunningaanvragers kunnen daarom een tijdelijke ontheffing aanvragen voor een zelf te kiezen keuringsinstelling. U kunt hier lezen welke stappen daarvoor genomen moeten worden.

Meer weten?

De Ksa houdt potentiële aanbieders en overige stakeholders op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Wet Koa. Deze ontwikkelingen, alsmede de acties die van u verwacht worden, zijn te raadplegen op de Koa Communicatiekalender.

De procedure voor het aanvragen van een vergunning voor online kansspelen is stevig. Wilt u meer informatie? Of wenst u ondersteuning bij het aanvragen van een vergunning? Neem dan contact op met Thomas van Essen of Nina Lodder.

Deze blog is geactualiseerd op 9 april 2021

Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen