020 530 0160

Rechtspraak: Usenetprovider moet identificerende gegevens verstrekken aan BREIN

Gepubliceerd op 14 december 2016 categorieën ,

Afgelopen week heeft de rechtbank ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan over de vordering van BREIN tot het verstrekken van identificerende gegevens van usenet gebruikers die inbreuk makende content uploaden. De voorzieningenrechter is niet mild en veroordeelt de usenetprovider, Newsconnection, tot het verstrekken van de verzochte gegevens. Ook heeft de voorzieningenrechter het verzoek tot gegevensverstrekking van BREIN voor de toekomst toegewezen. Dit verzoek is niet beperkt tot de betreffende gebruikers in deze zaak, maar heeft betrekking op iedere gebruiker van het usenet van Newsconnection die inbreuk makende content uploaden.

Ik heb al vaker geblogd over verzoeken tot het verstrekken van gegevens op grond van het arrest Lycos/Pessers, waarin het beoordelingskader voor dergelijke verzoeken is bepaald en nog steeds wordt toegepast. Deze uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch is interessant omdat de aanvullende gegevens voor identificatie van de usenet gebruikers zich onder de hostingprovider bevinden. Deze feiten lijken aan te sluiten bij het arrest Breyer/ Bondsrepubliek Duitsland van het HvJ EU waarover ik ook eerder blogde. In die zaak heeft het HvJ EU – kort gezegd – geoordeeld dat sprake kan zijn van een persoonsgegeven indien de aanvullende gegevens voor identificatie van de betrokkene zich onder een derde bevinden en er redelijke middelen voor handen zijn om die gegevens te verkrijgen. Daarnaast is deze uitspraak interessant omdat, zoals hiervoor gezegd, de vordering tot gegevensverstrekking ook is toegewezen voor toekomstige usenet gebruikers die inbreuk makende content uploaden.

Wat was er aan de hand?

Het usenet is een online platform voor het uitwisselen van digitaal materiaal, zoals films, muziek en foto’s. De gebruikers van het usenet uploaden zelf de content, zodat andere gebruikers dit kunnen downloaden. BREIN heeft geconstateerd dat drie gebruikers van het usenet van Newsconnection onder de aliassen “Hannes3”, “QoQ” en “Bassie10” (later ABC) een groot aantal inbreuk makende films en tv-series hebben geüpload. Via internetfora heeft BREIN geprobeerd de uploaders te bereiken, echter tevergeefs. Via de header van de geüploade content kon BREIN achterhalen wie de usenetprovider is en is zo terecht gekomen bij Newsconnection. BREIN heeft Newsconnection gesommeerd om de identificerende gegevens van de uploaders te verstrekken. Newsconnection geeft echter aan dat het voor haar niet mogelijk is om de verzochte gegevens te verstrekken op basis van de door BREIN geleverde informatie (die uit de header van de uploads). Om de koppeling te kunnen maken met personen in haar klantenbestand, heeft zij informatie nodig van een derde partij, de hosting provider Abavia. Newsconnection verwijst BREIN in haar correspondentie naar de website van Abavia, waarop uitsluitend een postadres van deze hosting partij te vinden is. Uiteindelijk heeft Newsconnection de sommatie van BREIN per e-mail doorgestuurd aan Abavia. Abavia reageert vlak voor de zitting en stelt dat zij niet meer over de verzochte gegevens beschikt en deze dus niet kan verstrekken. BREIN ziet zich daarom genoodzaakt zich te wenden tot de voorzieningenrechter met haar verzoekt tot het verstrekken van de gegevens van de uploaders.

Beoordeling

De voorzieningenrechter past de criteria uit het Lycos/Pessers arrest toe en oordeelt dat het onrechtmatig handelen en de schade die de auteursrechthebbenden lijden voldoende is gebleken. Daarnaast stelt de voorzieningenrechter vast dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om aan de gegevens te komen, aangezien uit de headers bij de content niet blijkt wie de uploaders zijn en de oproepen van BREIN via fora niets hebben opgeleverd. Voorts heeft BREIN belang bij de gegevens om de uploaders te dwingen te stoppen met het uploaden van inbreuk makende content en de schade te vorderen.

Newsconnection voert als verweer aan dat BREIN niet alles heeft geprobeerd om de gegevens te verkrijgen omdat zij Abavia niet zelf heeft aangesproken. Met dit verweer maakt de voorzieningenrechter korte metten. Zoals gezegd heeft Newsconnection alleen de website en het postadres van Abavia beschikbaar gesteld aan BREIN. De voorzieningenrechter oordeelt dat het niet aannemelijk is dat een usenetprovider, die voor de levering van haar diensten afhankelijk is van haar hostingprovider, uitsluitend via briefpost communiceert. Dit wordt volgens de voorzieningenrechter ook bevestigd door het feit dat Newsconnection vlak voor de zitting de sommaties van BREIN per e-mail heeft doorgeleid aan Abavia. De voorzieningenrechter oordeelt voorts dat het er alle schijn van lijkt te hebben dat Newconnection een situatie creëert waarbij het voor haar niet mogelijk lijkt te zijn om te voldoen aan haar -in casu in beginsel aanwezige- rechtsplicht tot het verstrekken van gegevens. Verder geeft de voorzieningenrechter Newsconnection nog een uitbrander door te oordelen dat een zichzelf respecterend usenetprovider niet geassocieerd moet willen worden met grootschalig onrechtmatig handelen door daartoe de gelegenheid te bieden en daarmee zelfs door te gaan nadat zij op het onrechtmatig handelen is gewezen. Het uitblijven van actie door Newsconnection doet bij de voorzieningenrechter de verdenking rijzen dat het bedrijfsmodel van Newsconnection mede berust op het faciliteren van misbruik van beschermde werken.

De voorzieningenrechter concludeert dat het belang van BREIN zwaarder weegt dan het belang van Newsconnection. De verzochte gegevens moeten worden verstrekt, ook voor wat betreft verzoeken tot gegevensverstrekking door BREIN in de toekomst. De voorzieningenrechter oordeelt dat het niet gaat om een algemene verplichting jegens BREIN om correcte, identificerende informatie bij te houden van al haar klanten en te bewaren, bij gebreke waarvan zij onrechtmatig zou handelen. Slechts indien er een rechtvaardigingsgrond bestaat dient Newsconnection de gegevens aan BREIN te verstrekken. Bovendien heeft Newsconnection zelf ter zitting gesteld dat zij vanzelfsprekend identificerende gegevens van haar gebruikers verzamelt en deze bewaard.

Ik ben benieuwd hoe Newsconnection aan dit oordeel gaat voldoen. Newsconnection heeft immers gesteld niet over de gegevens te beschikken en de hostingprovider geeft aan dat zij de gegevens niet meer heeft.

Lees de uitspraak hier.

Bron: rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen