020 530 0160

Internetconsultatie concept verordening Online Omroep

Tot en met 1 december 2016 staat de mogelijkheid open om digitaal een zienswijze in te dienen met betrekking tot de concept verordening Online Omroep via https://www.internetconsultatie.nl/modernisering_eu_auteursrecht_online_omroep

Doel van de consultatie

De onderhandelingen over de concept verordening gaan vanaf 1 januari 2017 van start. Het kabinet neemt de reacties van belanghebbenden mee bij het bepalen van het standpunt van Nederland in deze onderhandelingen.

De concept verordening

Omroeporganisaties zenden dagelijks vele programma’s uit. Deze programma’s bevatten een grote hoeveelheid auteursrechtelijk of nabuurrechtelijk beschermde audiovisuele, muzikale, literaire of grafische werken. Het ‘clearen’ van deze rechten voor uitzending is een complex proces waarbij een groot aantal rechthebbenden is betrokken. Vaak moeten de rechten in korte tijd worden geregeld, met name bij nieuws- en actualiteiten programma’s.

De programma’s van omroeporganisaties worden in toenemende mate digitaal uitgezonden. Daarnaast bieden omroeporganisaties ook steeds meer onlinediensten aan, zoals simulcasting en catchupdiensten. Om hun onlinediensten internationaal ter beschikking te kunnen stellen, moeten omroeporganisaties de rechten regelen voor alle betrokken gebieden, hetgeen nog complexer is.

De concept verordening beoogt het verkrijgen van die rechten door omroeporganisaties te vergemakkelijken. De verordening geeft daartoe soortgelijke regels als die welke zijn vastgelegd in Richtlijn 93/83/EG betreffende de doorgifte via de kabel. Voorts schrijft de verordening verplicht collectief beheer voor van auteursrechten en naburige rechten die van belang zijn voor de online doorgifte.

Welke online omroepdiensten vallen onder de concept verordening?

De ondersteunende onlinediensten die onder deze verordening vallen, zijn door omroeporganisaties aangeboden diensten met een duidelijke en ondergeschikte relatie ten opzichte van de omroepactiviteiten, zoals:

online uitzendingen gelijktijdig met reguliere uitzendingen;

uitzending gemist of catch-up diensten; en

verrijkend of uitbreidend materiaal bij programma’s.

Het online beschikbaar stellen van werken of materialen die in een programma zijn opgenomen, dient niet te worden beschouwd als een ondersteunende onlinedienst. Ook het online aanbieden van werken of materialen die losstaan van programma’s, zoals individuele muziekstukken of audiovisuele werken, muziekalbums of video’s, valt niet onder de definitie van ondersteunende onlinedienst.

Verhouding met andere Europese regelgeving

Deze concept verordening is onderdeel van de Digital Single Market strategie van de Europese Commissie om te komen tot een interne markt voor digitale inhoud en diensten. In december 2015 publiceerde de Commissie de concept verordening betreffende de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (COM(2015) 627 final).

Met de onderhavige concept verordening online omroep wordt ruimere online toegang tot tv- en radioprogramma’s geregeld voor gebruikers in de hele EU. De concept verordening is in overeenstemming met de Europese regelgeving op het gebied van het auteursrecht, met name Richtlijn 93/83/EEG, Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG en Richtlijn 2014/26/EU. De concept verordening draagt er ook toe bij het grensoverschrijdende bereik van audiovisuele mediadiensten te verbeteren en vormt daarmee een aanvulling op Richtlijn 2010/13/EU.

Bron: overheid.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Marieke Neervoort

publicaties

Gerelateerde artikelen