020 530 0160

Geen licentiefee voor loterijen volgens begroting justitie

Gepubliceerd op 17 september 2014 categorieën , ,

De loterijen hoeven, in afwijking van het Regeerakkoord, de komende jaren geen licentie-fee te betalen. Dat blijkt uit de gisteren door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gepresenteerde begroting. Dit scheelt 10 miljoen euro op de begroting.

Hieronder vindt u de passages uit de begroting over kansspelen op een rij.

Daaruit blijkt onder meer dat de behandeling van het wetsvoorstel voor kansspelen op afstand (“koa”) naar verwacht volgend jaar wordt afgerond, medio juli volgend jaar de verlaging van de afdracht voor loterijen wordt ingevoerd en daarnaast het Speelautomatenbesluit wordt gemoderniseerd.

Relevante passages:

“Volgend jaar wordt een belangrijk jaar waar het gaat om de modernisering van het kansspelbeleid, met onder meer de wettelijke regulering van online kansspelen. Ook wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel om Holland Casino onder voorwaarden te verkopen en de markt open te stellen voor enkele nieuwe aanbieders. Het Speelautomatenbesluit wordt herzien en we werken aan een aangepast vergunningstelsel voor loterijen. Dit laatste zal in 2017 in werking treden.” (p.7)

 “Een vergunningstelsel voor online kansspelen zorgt ervoor dat een belangrijk deel van de online spelers- we streven tenminste 80%-binnen deze kabinetsperiode veilig en verantwoord bij een aanbieder met een vergunning kan spelen. Aanbieders die in aanmerking willen komen voor een vergunning zullen aan strikte eisen moeten voldoen onder andere op het gebied van verslavingspreventie. De bevoegdheden van de kansspelautoriteit zullen worden uitgebreid om een effectieve handhaving van illegaal aanbod mogelijk te maken. Het aanbieden van gokspelen is geen kerntaak van de overheid. Daarom zal Holland Casino in 2017 worden gesplitst en geprivatiseerd.

 

Ook worden er vanaf dat moment nieuwe aanbieders op de markt toegelaten. Daarnaast komt er een herziening van het vergunningsstelsel voor de loterijen. De vergunningen worden nu onderhands gegund, hetgeen strijdig is met het Europees Recht. Het loterijstelsel is van grote maatschappelijke waarde. Het kabinet wil dan ook vanaf 2017 ruimte bieden aan nieuwe loterij initiatieven die het maatschappelijk belang centraal stellen, waarbij strikte voorwaarden worden gesteld om dat belang te waarborgen. De eind 2014 aflopende vergunningen worden tot die tijd voorlopig verlengd. Om de loterijen meer ruimte te geven voor innovatie wordt het verplichte afdrachtspercentage van de goede doelen loterijen verlaagd van 50% naar 40%. De afdrachten aan goede doelen blijven daarbij volgens de Goede Doelen Loterijen de komende jaren minimaal gelijk. De Staatsloterij en de Lotto onderzoeken of zij in de toekomst kunnen samenwerken.

 

Ook het Speelautomatenbesluit zal worden gemoderniseerd. Het besluit is verouderd en biedt weinig ruimte voor innovatie. Het is voor de kanalisatie van belang dat het legale aanbod voldoende attractief blijf. Minstens zo belangrijk is dat de sector kan (blijven) investeren in verslavingspreventie. Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de modernisering van het besluit. Op basis hiervan zullen beleidskeuzes worden gemaakt.

Om kansspelen op afstand wettelijk te reguleren is een wetsvoorstel opgesteld. De parlementaire behandeling wordt naar verwachting in 2015 afgerond. De AMvB wijziging voor de verlaging van het afdrachtspercentage voor goede doelen loterijen zal, afhankelijk van de voortgang van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel kansspelen op afstand, naar verwachting medio juli 2015 inwerking treden. Om de markt te openen voor nieuwe loterijinitiatieven en hiervoor strikte voorwaarden op te stellen, wordt ook een AMvB wijziging voorbereid. De wijziging zal op 1 januari 2017 inwerking treden. Een wetsvoorstel voor de herinrichting van de casinomarkt gaat in 2015 naar de Tweede Kamer. Het aangepaste Speelautomatenbesluit zal naar verwachting ook in 2015 aan beide kamers worden voorgelegd.” (p. 20-21)

 

“8. Terugdraaien licentie-fee loterijen

In het Regeerakkoord is afgesproken dat vergunningen voor loterijen met ingang van 2015 niet meer onderhands worden gegund, maar via een transparante procedure waarbij aan nieuwe vergunninghouders een markconforme licentie-fee wordt gevraagd. Hiervoor is vanaf 2015 jaarlijks een opbrengst geraamd van 10 miljoen euro op de begroting van VenJ. In de uitwerking van de maatregelen voor loterijen blijkt het niet mogelijk om binnen het marktordeningmodel een licentie-fee in rekening te brengen wat er toe leidt dat de 10 miljoen euro ontvangsten niet gerealiseerd worden.” (p. 29)

 

“De transitie van het bestaand regime naar hervormd speelcasino regime met een open markt leidt ertoe dat de geraamde 10 miljoen euro ontvangsten niet gerealiseerd worden. In een open markt worden geen licentie fees geheven.” (p. 147)

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Machteld Robichon

publicaties

Gerelateerde artikelen