020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Zeeuwse gemeenten eisen medische kindergegevens & Curaçaose casino’s

Gepubliceerd op 9 mei 2016 categorieën 

Afgelopen week was het rustig in de Tweede Kamer op het gebied van TMC: geen TMC-gerelateerde vragen werden beantwoord. Wel werden nieuwe vragen gesteld over Zeeuwse gemeenten die naar medische gegevens van kinderen vragen en over online-casino’s die vanuit Curaçao actief zijn op de Nederlandse markt.

Zeeuwse gemeentes vragen naar medische kindergegevens

Kamerleden Oosenburg, Vermue en Ypma (allen PvdA) hebben vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de Minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van het bericht op NOS.nl over Zeeuwse gemeenten die medische gegevens van kinderen eisen. Op grond van de gegevens wordt door de betrokken gemeente bepaald of psychiatrische hulp vergoed wordt. Bergkamp (D66) heeft aanvullende vragen gesteld over dit bericht.

De leden vroegen onder meer of een dergelijke praktijk strijdig is met de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”), de daaraan gekoppelde verwerkingsbasis in de Jeugdwet en de tijdelijke ministeriële regeling van de Jeugdwet. In deze laatste regeling staat beschreven welke persoonsgegevens aan de gemeente mogen worden verstrekt voor de bekostiging van zorg. Ook wordt gevraagd of de privacy van kinderen in de betrokken Zeeuwse gemeenten voldoende wordt gewaarborgd en of de minister dan wel staatssecretaris bereid is te onderzoeken op welke schaal de schending van de privacy van jeugdzorgcliënten in het algemeen nog meer voorkomt. Tot slot wordt gevraagd naar de mening van de minister en/of staatssecretaris over het onder druk zetten van ouders om medische gegevens van hun kinderen te delen.

Vooruitlopend op een antwoord zal de eis van de Zeeuwse gemeenten over de verstrekking van medische gegevens van kinderen hoogstwaarschijnlijk strijdig zijn met de Wbp. In de Wbp staat dat gegevens over iemands gezondheid onder de categorie bijzondere persoonsgegevens vallen, de categorie van persoonsgegevens die zo gevoelig is dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan aantasten. Verwerking van deze gegevens is in beginsel verboden, behoudens enkele uitzonderingen. De verwerking van medische gegevens wordt onder andere toegestaan voor bestuursorganen indien dit noodzakelijk is voor “een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van de betrokkene”. Het opvragen van de gegevens lijkt niet te voldoen aan de noodzakelijkheidseis en de genoemde uitvoeringsgronden.

Curaçaose online-casino’s

Verder zijn er nog vragen gesteld  door kamerlid Van Raak (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over Curaçaose online-casino’s die actief zijn op de Nederlandse markt. Hierbij werd onder andere gevraagd naar de legaliteit van de activiteiten van de casino’s en naar de risico’s van de licentieconstructies wat betreft witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit.

Het antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

 

Met dank aan Merlijn van Lindenberg

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen