020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Opvragen BSN en nummerbordherkenning

Gepubliceerd op 10 november 2014 categorieën 

In de Kamervragen en –antwoorden van afgelopen week kwam onder andere het mogelijke overtreden van de privacywetgeving door het Ministerie van sociale zaken aan bod en werden vragen beantwoord over het opvragen van Burgerservicenummers door onbevoegde organisaties. Nieuwe Kamervragen werden gesteld over het delen van patiëntgegevens door de Belastingdient, AIVD, politie en justitie, maar ook door zorgverleners, zonder dat toestemming door de patiënt is gegeven.

Mogelijke schending van privacywetgeving door Sociale Zaken

Om te beginnen stelden de Leden Van Weyenberg en Schouw (beiden D66) enkele weken geleden vragen naar aanleiding van het bericht ‘Sociale Zaken overtrad mogelijk de privacywetgeving’. In dit bericht stond dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogelijk de wet heeft overtreden door middels het programma “Black Box” databanken te koppelen en te analyseren om belasting- en uitkeringsfraude op te sporen. Dit deed zij namelijk al sinds 2008 zonder wettelijke basis. De Kamerleden wilden weten met welke wettelijke basis deze databanken zijn gekoppeld en in hoeverre het CBP betrokken was bij en toezicht hield op het programma. 

De reactie van Minister Asscher hierop luidt dat het koppelen en analyseren van de databestanden volledig binnen de kaders van de Wbp, WWB en de Wet SUWI is geschied.  Op de vraag naar het aantal fraudegevallen dat met het programma is opgespoord moest hij het antwoord schuldig blijven, maar dat er naar zijn weten geen onwettig verkregen bewijsmateriaal gebruikt was bij het vaststellen van de fraude. Volgens Asscher heeft het CBP verder ambtshalve onderzoek naar de “Black Box” uitgevoerd, waarbij op bepaalde onderdelen inderdaad onwettigheden werden geconstateerd. Omdat deze handelingen direct zijn gestaakt, zijn sancties echter uitgebleven. Deze antwoorden lees je hier.

Opvragen BSN door onbevoegde organisaties

In de blog van vorige week kwam al aan de orde dat Kamerlid Oosenbrug vragen had gesteld over het opvragen en het gebruik van het Burgerservicenummer door organisaties die daar mogelijk niet bevoegd toe zijn. De antwoorden op deze vragen zijn al bekend.

De vragen die Lid Oosenbrug stelde zagen op de eerste plaats op de redenen voor het opnemen van het BSN van begunstigden door scholen en particuliere verzekeraars bij betalingen aan derden. Verder vroeg ze hoe de overheid optreedt tegen organisaties die ten onrechte om het BSN van burgers vragen en welk advies de overheid richting haar burgers geeft indien onbevoegde organisaties toch naar het BSN vragen.

Minister Plassterk reageerde hierop dat scholen nu eenmaal de uitkering van onkostenvergoedingen moet verantwoorden. Voor de belastingheffing over die vergoedingen noemt de Algemene wet inzake rijksbelastingen dat met name het BSN daartoe opgevraagd dient te worden. Voor de particuliere verzekeraars geldt dat zij voor uitbetalingen over het algemeen geen BSN van de begunstigde nodig hebben. Hierop vormen bepaalde verzekeraars, zoals zorgverzekeraars en verzekeraars die pensioenregelingen uitvoeren een uitzondering. Zij kunnen het BSN namelijk op grond van de Wet BRP krijgen voor werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang. Wat het overheidsoptreden betreft wees de Minister op verschillende campagnes die gevoerd zijn voor bewustwording bij de burgers. Daarnaast gaf hij aan dat het CBP sanctionerend kan optreden tegen het herhaaldelijk opvragen van gegevens door onbevoegde organisaties. Tot slot luidt het overheidsadvies aan de burgers om organisaties die ten onrechte om een BSN vragen te wijzen op www.mijnprivacy.nl en eventueel een klacht in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse zaken. Alle antwoorden zijn hier te lezen.

Nieuwe vragen

Ook zijn er vorige week weer nieuwe, interessante Kamervragen gesteld. Zo stelde het lid Klever vragen naar aanleiding van een bericht waarin naar voren kwam dat uit een onderzoek van het CBP is gebleken het in het afgelopen jaar meerde malen is voorgekomen dat medische gegevens werden uitgewisseld tussen zorgverleners, zonder dat de patiënt om wie het gaat daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze vragen vind je hier.

Schouw (D66) en Oosenbrug (PvdA) willen (evenals het Lid Gesthuizen vorige week) weten waarom de Minister van V&J en de Staatssecretaris van Financiën de Kamer niet eigenstandig op de gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst, AIVD, politie en Justitie hebben gewezen. Bovendien willen zij weten wat het ‘Automatic Number Plate Recognition’ (ANPR) programma inhoudt en of er zodoende niet veel te veel gegevens van burgers worden verzameld. Ook de rechtmatigheid van het convenant waarmee de Belastingdienst toegang tot deze ANPR-gegevens verkrijgt trekken zij in twijfel, met name in het licht van de eerdere conclusie van het CBP hierover. Meer in het algemeen willen de Kamerleden een antwoord op de vraag of de handelswijze van de Belastingdienst  niet aan strenge privacyregels is geboden, nu de fiscus verstrekkende mogelijkheden tot verzameling van persoonsgegevens heeft. Vooral naar deze antwoorden kijken wij erg uit! Tot die tijd lees je de vragen hier

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen