020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – openbare gegevens Kadaster

Gepubliceerd op 5 juni 2018 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks Kamervragen en –antwoorden besproken. Afgelopen week werden er werden vragen beantwoord over het gemak waarmee persoonsgegevens op te vragen zijn uit het Kadaster. Nieuwe vragen zijn gesteld over ontoegankelijkheid van Amerikaanse nieuwssites in verband met de AVG.

Kadaster
Begin mei publiceerde RTL een artikel over het gemak waarmee zeer persoonlijke gegevens via nationale registers, waaronder het Kadaster, opgevraagd kunnen worden. Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. De wettelijke taak van het Kadaster om registergoederen te registeren, heeft onder meer als doel rechtszekerheid te waarborgen. Om die reden is de informatie openbaar.

Kamerlid Verhoeven (D66) stelde vragen over onder andere het risico op identiteitsfraude, de afweging tussen het belang op het recht op privacy en de rechtszekerheid en op welke manier persoonlijke gegevens beter afgeschermd zouden kunnen worden. Afgelopen week beantwoordde minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de minister voor Rechtsbescherming, een deel van deze vragen.

Identiteitsfraude
Met betrekking tot de bevindingen in het artikel onderschrijft de minister het belang van privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in onze samenleving. De verwerking en openbaarheid van privacygevoelige informatie noemt hij als belangrijke onderdelen.

In reactie op de mogelijke risico’s op het gebied van identiteitsfraude door de beschikbare persoonsgegevens, acht de minister de kans op identiteitsfraude op basis van informatie uit het Kadaster zeer beperkt omdat de risico’s voor identiteitsfraude vooral liggen in de combinatie van persoonsgegevens zoals het BSN met persoonsgegevens uit andere bronnen. Daarbij is voor het daadwerkelijk plegen van identiteitsfraude veelal ook een kopie van een identiteitsdocument nodig.

In het Kadaster zijn NAW-gegevens zichtbaar en opvraagbaar. Daarnaast zijn financiële gegevens zoals de koopprijs, het hypotheekbedrag en de naam van de hypotheekverstrekker in te zien. Ook gegevens zoals de burgerlijke staat en het documentnummer van het betreffende identiteitsdocument zijn openbaar. Het documentnummer wordt opgenomen in de notariële akte, die wordt ingeschreven in het openbare register.

BSN en identiteitsdocumenten of kopieën van identiteitsdocumenten worden niet opgenomen in de openbare registers van het Kadaster. Om die reden acht de minister het risico op identiteitsfraude zeer beperkt. De risico’s beperken zich echter niet alleen tot identiteitsfraude. Met name bedreigingen aan huis vormen het grootste probleem.

Autoriteit Persoonsgegevens
Op 30 november 2016 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie al een adviesaanvraag bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingediend met de vraag advies uit te brengen over het gemak waarmee persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd bij het Kadaster en de risico’s die hier mee gepaard gaan. Tot op heden is hier nog geen advies over gegeven. Wel heeft Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, in een interview aangegeven dat de mogelijkheden moeten worden onderzocht om minder gegevens op te nemen in de notariële akten die openbaar beschikbaar worden gesteld. De minister verwacht voor het zomerreces de kabinetsreactie op dit advies toe te kunnen zenden aan de Tweede Kamer.

Nieuwe vragen
Nieuwe Kamervragen werden gesteld over de ontoegankelijkheid van Amerikaanse nieuwssites die hun diensten niet langer in Europa aanbieden als gevolg van de AVG. Een van de vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken was wat de regering gaat doen om ervoor te zorgen dat de vrijheid van Nederlanders om nieuws uit de Verenigde Staten te ontvangen niet langer wordt beknot door regeldrift van de EU.

Antwoord op deze en andere vragen is te lezen op onze blog!

Met dank aan Elise

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen