020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Opeisen van medische gegevens & roamingkosten buiten de EU

Gepubliceerd op 5 juli 2016 categorieën ,

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en –antwoorden besproken. Deze week: antwoord op vragen over het opeisen van medische gegevens door gemeenten,  roamingkosten buiten de EU en het gebrekkige ICT-systeem van apothekers. Afgelopen week zijn geen relevante nieuwe Kamervragen gesteld.

Zeeuwse gemeenten eisen medische gegevens van kinderen

Mede namens minister Van der Steur beantwoordde staatssecretaris Van Rijn vragen van de leden Oosenburg, Vermue en Ypma (allen PvdA) over het bericht dat Zeeuwse gemeenten medische gegevens van kinderen opeisen. Ambtenaren zouden op grond van deze gegevens beoordelen of zorg vergoed wordt. Op de vraag of dit in lijn is met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) antwoordde de staatssecretaris dat er door de gemeente geen diagnose informatie is uitgevraagd, maar ‘door de professional is ingegaan op behandeldoelen voor de cliënt’. In het kader van de toegang tot en het aanbod van jeugdhulp bieden de Jeugdwet en de tijdelijke ministeriele regeling van 6 augustus 2015, waarin beschreven staat welke persoonsgegevens maximaal aan de gemeente verstrekt mogen worden voor de bekostiging van zorg, grondslagen voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens. De staatssecretaris wijst erop dat de toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens de Autoriteit Persoonsgegevens is (voorheen bekend als het College bescherming persoonsgegevens) en dat hij dus niet op de hoogte is of, en zo ja, hoeveel gemeenten om medische gegevens van ‘jeugdhulpcliënten’ vragen. Voor het maken van goede afspraken over het respecteren van de privacy van jeugdige cliënten ziet de staatssecretaris vooral verantwoordelijkheden voor gemeenten, branches van aanbieders en professionals en cliëntenorganisaties.

Buitenproportioneel hoge tarieven voor bellen en internetten buiten de EU

Op de berichtgeving van de Consumentenbond over de hoge tarieven voor bellen en internetten buiten de EU, beantwoordde minister Kamp vragen van de leden Jacobi en Oosenburg (PvdA). Binnen de EU zijn de kosten voor mobiel bellen, sms’en en internetten bij gebruik van een buitenlands netwerk (roaming) sinds 2007 gereguleerd en geleidelijk verlaagd. Vanaf 15 juni 2017 gaan consumenten roamen tegen hun binnenlandse tarief. De kosten voor roaming buiten de EU zijn echter niet gereguleerd en daarom vaak stukken duurder. Op de vraag of de minister van plan is om afspraken te maken met providers om de tarieven te reguleren antwoordt de minister negatief. De hoge tarieven hangen namelijk samen met de kosten van providers aan bezochte netwerken buiten de EU (de wholesale roamingtarieven). Indien de providers deze niet zouden doorberekenen aan de consument zouden providers in een verliesgevende positie komen. Afspraken met landen over tarieven die netwerken elkaar rekenen voor roaming, hebben het karakter van handelsafspraken en behoren daarom tot de exclusieve competentie van de EU. Aanpassen van de Telecommunicatiewet is volgens de minister dan ook niet doelmatig om lagere roaming tarieven buiten de EU te bewerkstelligen. De minister geeft verder aan dat Nederland zich hard zal maken om de internationale roamingtarieven buiten de EU aan te pakken.

Gebrekkig ICT-systeem apothekers vormt risico

Informatiesystemen van verschillende zorgverleners, zoals apothekers, de huisarts, verpleeghuizen en thuiszorg, sluiten vaak niet op elkaar aan. Hierdoor is het lastig om patiëntinformatie digitaal te delen, wat risico’s voor de patiënt met zich meebrengt. Kamerlid De Lange (VVD) stelde hierover vragen aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (“VWS”). Minister Schippers is van mening dat elektronische gegevensuitwisseling bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. Om dit te verbeteren zijn er reeds verschillende acties ingezet, waar de minister de komende periode positieve resultaten van verwacht. Zo heeft het ministerie van VWS opdracht gegeven voor revisie van de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, omdat deze niet aansluit bij de praktijk aangezien het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) geen doorgang heeft gevonden. Daarnaast wordt er een informatie standaard medicatieproces opgesteld en is het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische gegevensuitwisseling momenteel ter behandeling in de Eerste Kamer. Tot slot benadrukt de minister dat als gegevens niet elektronisch worden uitgewisseld, dit niet betekent dat er helemaal geen gegevens worden uitgewisseld, maar dat structurele elektronische uitwisseling de patiëntveiligheid zal versterken.

Nieuwe Kamervragen en de antwoorden op eerder gestelde vragen zullen te lezen zijn op deze blog!

 

Met dank aan Abel Ranzijn

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen