020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Inkomensafhankelijke huurverhoging en Trajectcontroles

Gepubliceerd op 27 mei 2015 categorieën 

De belangrijkste onderwerpen die vorige week op TMC-vlak in de Tweede Kamer zijn behandeld betreffen met name de onterechte afgifte van inkomensindicatie, privacyschendingen door trajectcontroles, uitingen van de AIVD-baas over Edward Snowden en tot slot een visie op en het publieke debat over privacybescherming.

Onterechte afgifte van inkomensindicatie huurcontracten

Ten eerste werd er door Minister Blok van Wonen en Rijksdienst antwoord gegeven op vragen van de leden Monasch en Groot (beiden PvdA) over het mogelijk structureel ontercht opvragen van een inkomensindicatie door verhuurders. Inkomensindicaties worden opgevraagd en door de Belastingdienst afgegeven in het kader van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Verhuurders mogen echter alleen inkomensindicaties opvragen voor woningen die zijn verhuurd onder een gereguleerd contract en niet met een geliberaliseerd huurcontract. Wanneer verhuurders dit toch doen, overtreden zij de wet en de gebruiksvoorwaarden van het webportaal waar de indicatie kan worden opgevraagd. De huurder kan in dat geval een klacht indienen bij de Belastingdienst, die op haar beurt nadere actie kan ondernemen.

Volgens de Minister is er op dit moment geen reden om het verkrijgen van inlogaccounts voor het webportaal waarmee inkomensindicaties worden aangevraagd en verstrekt te wijzigen. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft immers geoordeeld dat het woningenbestand dat de Belastingdienst aanmaakt, voldoet.

Voorts benadrukt de Minister dat de privacybescherming van huurders belangrijk is en dat er sancties staan op misbruik door verhuurders van het webportaal, zodat de privacy van de huurders gewaarborgd blijft.

Trajectcontroles & Privacy

Verder heeft Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie antwoord gegeven op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) over privacyschendingen in het kader van trajectcontroles. Alle beelden van langsrijdende auto’s worden immers geregistreerd en pas na maximaal 72 uur automatisch in het trajectcontrolesysteem gewist. Recentelijk oordeelde de sector kanton van de rechtbank Midden Nederland dat deze handelswijze niet onrechtmatig is.  De Minister benadrukt dan ook dat de vastgelegde gegevens alleen onder strikte voorwaarden aan anderen worden verstrekt of voor andere doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld in het kader van strafrechtelijke onderzoeken). Bovendien ontvangt de Belastingdienst geen gegevens uit trajectcontroles.

De Minister heeft dan ook geen plannen om trajectcontroles te stoppen. Hij licht toe dat zowel de Hoge Raad als de kantonrechter het gebruik van trajectcontrolesystemen om snelheidsovertredingen te constateren toestaan en dat met de trajectcontroles bovendien de verkeersveiligheid en het milieu worden gediend.

De AIVD over Snowden

Vervolgens heeft Minister Plasterk van BZK vorige week antwoord gegeven op vragen van het lid Van Raak (SP) over de uitspraken van het hoofd van de AIVD over Edward Snowden. De AIVD-baas antwoordde dat Snowden “absolute bullshit” spreekt, naar aanleiding van de aantijging dat de AIVD een schoothond van de NSA is.

Op de vraag of de AIVD een Amerikaanse geheime dienst behulpzaam is geweest bij de inzet van bijzondere middelen in of tegen een ander Europees land, antwoordt Plasterk dat er volgens de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) geen sprake is van het stelselmatig buiten de wet om verwerven van (persoons)gegevens door de Nederlandse diensten. Dit standpunt is gebaseerd op meerdere rapporten die zijn uitgebracht in samenwerking met buitenlandse diensten.

Verder ging de Minister in op de vraag of Nederland Snowden geen politiek asiel moet bieden. Daarop laat Plasterk weten dat hij streng aan de wet vasthoudt: als Snowden asiel wil aanvragen, dient hij zich in beginsel te wenden tot de autoriteiten van het land waar hij zich bevindt. Pas als Snowden door de officiële autoriteiten überhaupt als vluchteling wordt aangemerkt, maakt hij kans op asiel in Nederland. Een verzoek om asiel in Nederland kan enkel in Nederland en in persoon worden ingediend, tot die tijd zal Nederland geen helpende hand reiken.

Visie op privacybescherming

Ten slotte heeft Minister van der Steur gehoor gegeven aan een oproep van 32 organisaties, bedrijven en individuen om een visie op privacybescherming van burgers in de informatiemaatschappij te ontwikkelen. De Minister reageert in een brief aan de  Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie waarin hij tevens antwoord geeft op de vragen van lid Thieme (PvdD) over een visie op en het publieke debat over privacybescherming. Deze brief is nog niet gepubliceerd, maar zal zeker nog op onze blog voorbijkomen. Wordt dus vervolgd!

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen werden vorige week gesteld naar aanleiding van berichten over bedreigingen voor crowdfunding, zoals de melding dat de Europese Commissie crowdfunding extra wil belasten. Tot slot zijn er vragen gesteld over het belemmeren van veiligheid en gezondheid omwille van privacy regels.

Tot zo ver de vragen van afgelopen week. De antwoorden op deze en andere vragen zullen later weer te lezen zijn in deze rubriek.

Met dank aan Nina Lodder

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen