020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – gemeentelijke meldplicht voor verhuur via Airbnb

Gepubliceerd op 18 april 2017 categorieën ,

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Deze week werd antwoord gegeven op vragen over een gemeentelijke meldplicht voor verhuur van woningen via digitale platforms. Ook zijn er nieuwe vragen gesteld met betrekking tot de informatieveiligheid van de overheid.

Gemeentelijke meldplicht voor verhuur via AirBnB

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft antwoord gegeven op vragen van de leden Van Eijs en Paternotte (beiden D66) over een gemeentelijke meldplicht voor verhuur van woningen via digitale platforms. Gevraagd wordt of het klopt dat de minister op korte termijn een overleg heeft met de gemeente Amsterdam over dit onderwerp. Plasterk geeft aan dat als gevolg van eerdere gesprekken op ambtelijk en bestuurlijk niveau, het kabinet bereid is om samen met de gemeente Amsterdam te kijken hoe binnen de bestaande wet- en regelgeving informatieverstrekking ten behoeve van het controleren van een dagencriterium voor toeristische verhuur kan worden vormgegeven. Hiervoor dient de gemeente Amsterdam eerst het door hen gehanteerde dagencriterium in de huisvestingsverordening op te nemen. Aangezien de minister van de gemeente Amsterdam heeft vernomen dat zij dit nu aan het onderzoeken zijn, is nog geen overleg gepland. Als er concrete stappen zijn genomen, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd. De bestaande wet- en regelgeving geldt voor alle gemeenten in Nederland.

Daarnaast vragen de leden of de minister bekend is met de druk die grootschalige (commerciële) verhuur van woningen via platforms als Airbnb legt op de woningmarkt van Amsterdam en in toenemende mate ook op de woningmarkt van andere gemeenten. Ook benoemen zij de enorme handhavingsopgave waar de gemeente Amsterdam mee te maken heeft in haar strijd tegen illegale hotels die op digitale platforms worden aangeboden. Het kabinet is van mening dat alle belangen voldoende zijn geborgd in bestaande wet- en regelgeving. Het is aan de gemeenten om op basis hiervan te handhaven zodat de druk op de woningmarkt als gevolg van toeristische verhuur wordt beperkt. Plasterk heeft van de gemeente Amsterdam begrepen dat de strijd tegen illegale hotels veel capaciteit vergt maar ook succesvol is. Voor wat betreft andere steden heeft de minister geen signalen gekregen dat er sprake zou zijn van druk op de woningmarkt als gevolg van toeristische verhuur. Hij zal samen met de gemeente Amsterdam bezien hoe de handhaving kan worden versterkt op basis van de bestaande kaders.

De Kamerleden willen weten of de minister van mening is dat het bestuur van de betreffende gemeente het beste kan inschatten of er een onevenredige administratieve last veroorzaakt wordt en welke maatregelen helpen om die overlast te bestrijden. Bovendien vragen zij of de handhavingsopgave van gemeenten met minder capaciteit zou kunnen worden voortgezet als de gemeente lokaal een meldplicht voor verhuur van (delen van) woningen via digitale platforms zou (kunnen) invoeren en zo ja, of een meldplicht dan onder de streep niet een verlichting van de (administratieve) last zou opleveren als deze wordt afgezet tegen de capaciteit die de gemeente Amsterdam nu kwijt is.

Volgens Plasterk is het binnen de bestaande wet- en regelgeving aan de gemeente zelf om een afweging te maken tussen bestrijding van oneigenlijk gebruik van woonruimte en overlast en de inzet van middelen. Op het moment dat aanpassing van wet- en regelgeving aan de orde kan zijn in verband met excessen bij structurele toeristische verhuur, weegt het kabinet de administratieve lasten als gevolg van een dergelijke aanpassing af tegen de verwachte meerwaarde in het handhavingsinstrumentarium. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de gastvrijheidseconomie. Een meldplicht leidt tot een disproportionele administratieve last waarmee gedoeld wordt op de last voor de burger, aangezien een meldplicht die niet is gekoppeld aan een dagencriterium weinig effectief is. Ook het handhaven van een meldplicht gaat gepaard met de inzet van middelen. Daarbij ligt het niet in de rede dat illegale hotels zich gaan melden en derhalve zal de handhavingsopgave daardoor niet verminderen.

Nieuwe vragen

Kamerlid Van Dijk (PvdA) heeft  aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen gesteld over het bericht dat er binnen de gehele overheid informatieveiligheid nodig is. Uit een kritisch Rotterdams rapport zou blijken dat niet alleen de gemeente Rotterdam zijn informatieveiligheid moet verbeteren, maar de gehele overheid.

Antwoord op deze en andere vragen zijn te lezen op onze blog!

Met dank aan Priscilla Peterson

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen