020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Futuristische gemeenten en aanbestedingsfraude

Gepubliceerd op 3 november 2014 categorieën 

In de Kamervragen en –antwoorden van vorige week kwam onder andere de futuristische toekomstvisie omtrent de mogelijkheden van Nederlandse gemeenten aan de orde. Verder zijn er vragen beantwoord over de inzet van politie bij het aanbieden van gestolen spullen op internet en over de fraude door ICT-bedrijf Ordina. Nieuwe Kamervragen werden gesteld over een fotograaf die een kort geding aanspande om toegang tot het Justitieel Complex Schiphol af te dwingen en het (mogelijk) doorspelen van privacygevoelige gegevens tussen overheidsinstanties.

Futuristische toekomstvisie

Allereerst stelde het Lid Segers (CU) enkele weken geleden vragen over het bericht ‘ICT-adviseur wil gemeenten helpen aan Big Brother 2.0’. Volgens dit bericht, waarin ICT-adviseur PinkRoccade haar toekomstvisie van gemeenten tentoonspreidt, kan iedereen met Google Glasses, smart watches en andere wearables informatie delen met de gemeente als toezichthouder. Zo schetst PinkRoccade een scenario in 2020 waarin iemand op straat een stel ongure types tegen het lijf loopt en hij beelden daarvan direct met de gemeente deelt.

De Kamervragen zagen uiteraard op de verhouding tussen privacy en veiligheid. Verder kwam de vraag naar voren in hoeverre er toezicht wordt  gehouden op de informatie-uitwisseling door gemeenten.

De reactie van minister Plasterk hierop was dat gemeenten vrij veel autonomie hebben op het gebied van informatie-uitwisseling. Hierop vindt dan ook geen toezicht plaats door de Rijksoverheid. Wel zijn de gemeenten gehouden te handelen binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en vindt er adequaat toezicht plaats door het College Bescherming Persoonsgegevens. Lees totdat deze toekomstvisie werkelijkheid wordt de antwoorden van Minister Plasterk hier.

Fraude door ICT-bedrijf Ordina

Vorige maand werd door tv-programma Zembla geconstateerd dat ICT-bedrijf Ordina in de periode 2005-2010 gefraudeerd heeft met verschillende aanbestedingen van de overheid. Daarnaast kreeg Ordina verscheidene vertrouwelijke documenten toegespeeld van onder andere een ambtenaar.

Naar aanleiding van deze uitzending vroeg het lid Gesthuizen (SP) onder andere om de Kamer op de hoogte te houden van de onderzoeken door de verschillende autoriteiten, en het eventueel daaropvolgende strafrechtelijke onderzoek. Minister Blok reageerde hierop dat dit zo mogelijk gedaan zou worden, voor zover dit het opsporings- en onderzoeksbelang niet in de weg staat.

Daarnaast werd aan de orde gesteld hoe het überhaupt mogelijk was dat met overheidsaanbestedingen zo makkelijk gefraudeerd kan worden en hoe het kan dat bedrijven zoals Ordina vertrouwelijke informatie verkrijgen, waartoe zij geen toegang behoren te hebben. Ook werd gevraagd hoe dit in de toekomst voorkomen zal worden.

Als reactie hierop gaf minister Blok aan dat momenteel nog onderzocht werd of, en zo ja hoe vertrouwelijke informatie in de handen van de verkeerde personen terecht is gekomen. Daarbij merkte hij op dat zelfs met allerlei wettelijke waarborgen het lekken van informatie op voorhand nooit is uit te sluiten. Op zich is dit een realistisch antwoord, maar het geeft weinig geruststelling omtrent de doeltreffendheid van deze waarborgen. De volledige vragen en antwoorden lees je hier.

Inzet politie bij frauduleuze internethandel

Naar aanleiding van het bericht dat een ongelukkig burger haar gestolen fiets op Marktplaats terugvond, stelde Marcouch (PvdA) vragen aan Minister Opstelten (V&J) over de rol van de politie in dit soort zaken. Hij wil allereerst weten wat de Minister er van vindt dat de politie aangeeft dat de burger in dit soort gevallen zelf actie moet ondernemen. Verder wil Marcouch weten in hoeverre de politie in zulke gevallen opsporend op moet treden, wat het beleid bij het terughalen van gestolen goederen is en hoe dit beleid zich verhoudt tot de oproep om altijd aangifte te doen.

Opstelten vindt het allereerst van groot belang dat een slachtoffer in dergelijk gevallen altijd aangifte doet. Het lokale gezag stelt voorts op basis van een eigen afweging omtrent deze veelvoorkomende criminaliteit een handhavingsbeleid vast, waarmee Opstelten zich niet te veel wil bemoeien. Het is daarbij gebruikelijk om ook van de burger zelf een actieve rol te verwachten.

Nieuwe vragen

Ook vorige week werden er door onze nieuwsgierige Kamerleden weer nieuwe Kamervragen gesteld. Zo stelde Voordewind (CU) vragen inzake de kwestie Robert Glas. Deze fotograaf heeft een kort geding tegen het Ministerie van V&J aangespannen om toegang tot het Justitieel Complex Schiphol te verkrijgen. Hij begrijpt niet waarom het hem wordt verboden om daar zijn werk te doen, en ook Voordewind wil weten of de persvrijheid – één van de meest fundamentele vrijheden van de rechtstaat – niet ongerechtvaardigd wordt beperkt. De vragen kun je hier alvast lezen.

De Leden Oosenbrug en Fokke (PvdA) stelden verder Kamervragen over een mogelijk lek in Digid. Het programma Opgelicht rapporteerde mogelijke beveiligingsproblemen, waar deze Kamerleden alles over willen weten. Na het Diginotar-debacle is dit uiteraard een zeer belangrijk onderwerp; we wachten de antwoorden af. De vragen lees je hier.

Het Lid Gesthuizen kaartte voorts de convenanten aan die tussen instanties als de Belastingdienst, AIVD, politie en justitie worden gesloten en waarin ‘uitwisseling van alle informatie die nodig is’ geoorloofd wordt. Ze vraagt zich – terecht – af of dit niet verre van transparant is en de burger zich niet onmogelijk kunnen informeren over de wijze van gegevensverwerking door deze instanties. Verder wil ze graag weten in hoeverre deze bevoegdheid wordt gebruikt, wanneer dat mag en of de waarborgen van de Wbp wel in acht worden genomen. Deze vragen staan hier

Ten slotte stelt het Kamerlid Lid Oosenbrug in hetzelfde straatje vraagtekens bij het opvragen van het Burgerservicenummer door mogelijk onbevoegde organisaties. Zie deze vragen.

Uiteraard verschijnen alle antwoorden op deze vragen op onze blog zodra ze bekend zijn!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen