020 530 0160

Internetconsultatie concept richtlijn auteursrecht in de ‘digital single market’

Gepubliceerd op 4 november 2016 categorieën , ,

Tot en met 1 december 2016 staat de mogelijkheid open om digitaal een zienswijze in te dienen met betrekking tot de concept richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt via https://www.internetconsultatie.nl/modernisering_eu_auteursrecht_dsm.  

 

Doel van de consultatie

 

De onderhandelingen over de concept richtlijn gaan vanaf 1 januari 2017 van start. Het kabinet neemt de reacties van belanghebbenden mee bij het bepalen van het standpunt van Nederland in deze onderhandelingen.

 

De concept richtlijn

 

Ondanks het toenemende belang van video-on-demandplatforms bestaat slechts een derde van de online content op die platforms uit Europese audiovisuele content. Dit is voor een deel het gevolg van een complex proces van de ‘clearing’ van rechten. De concept richtlijn voorziet in maatregelen om het clearen van rechten te vergemakkelijken, zodat de consument ook grensoverschrijdend betere online toegang krijgt tot auteursrechtelijk beschermde inhoud.

 

Ook instellingen voor cultureel erfgoed die online toegang willen bieden tot content, ondervinden obstakels omdat het clearen van rechten complex is. Daardoor missen Europese burgers kansen om toegang te krijgen tot het cultureel erfgoed. De concept richtlijn maakt het voor instellingen voor cultureel erfgoed eenvoudiger om werken die niet meer in de handel zijn, te verspreiden.

 

Door de ontwikkeling van digitale technologieën is het internet een belangrijk medium geworden voor de distributie van en toegang tot auteursrechtelijk beschermde inhoud. Voor rechthebbenden is het moeilijker geworden om hun rechten in licentie te geven en vergoedingen te krijgen voor de online distributie van hun werken. Dit kan de ontwikkeling van de creativiteit en de productie van creatieve inhoud in Europa in gevaar brengen. De concept richtlijn bevat maatregelen om de positie van rechthebbenden in onderhandelingen te verbeteren, om voor de exploitatie van hun werken een vergoeding te krijgen van onlinediensten die toegang verschaffen tot door de gebruiker geüploade inhoud.

 

Persuitgevers ondervinden moeilijkheden om hun publicaties online in licentie te geven en om daarvoor een billijke vergoeding te krijgen. Dit kan uiteindelijk de toegang van burgers tot informatie aantasten. De concept richtlijn voorziet in een nieuw recht voor persuitgevers, waardoor zij hun publicaties gemakkelijker online in licentie kunnen geven en daarvoor een vergoeding te vragen.

 

Tenslotte hebben auteurs en uitvoerende kunstenaars vaak een zwakke onderhandelingspositie wanneer zij hun rechten in licentie geven. Bovendien bestaat er vaak weinig transparantie over de inkomsten die uit het gebruik van hun werken of uitvoeringen voortkomen. De concept richtlijn verbetert de transparantie en beoogt evenwichtiger contractuele betrekkingen te bewerkstelligen tussen auteurs en uitvoerende kunstenaars enerzijds, en degenen aan wie zij hun rechten toekennen anderzijds.

 

Verhouding met andere Europese regelgeving

 

Deze concept richtlijn is onderdeel van de Digital Single Market strategie van de Europese Commissie om te komen tot een interne markt voor digitale inhoud en diensten. In december 2015 publiceerde de Commissie de concept verordening betreffende de grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (COM(2015) 627 final).

 

De onderhavige concept richtlijn is gebaseerd op en vormt een aanvulling op de Europese regelgeving op het gebied van het auteursrecht, met name Richtlijn 96/9/EG, Richtlijn 2001/29/EG, Richtlijn 2006/115/EG, Richtlijn 2009/24/EG, Richtlijn 2012/28/EU en Richtlijn 2014/26/EU. De concept richtlijn bewerkstelligt, evenals voornoemde richtlijnen, een hoog niveau van bescherming van rechthebbenden en vergemakkelijkt de vereffening van rechten.

Bron: overheid.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Marieke Neervoort

publicaties

Gerelateerde artikelen