020 530 0160

Handel in counterfeit kleding onrechtmatig jegens wederverkopers

Gepubliceerd op 1 augustus 2008 categorieën ,

Op 23 juli 2008 oordeelde de Rechtbank Utrecht dat het verkopen van namaak merkkleding wanprestatie is jegens de koper en onrechtmatig is jegens verdere wederverkopers. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste feiten en overwegingen van het vonnis.


Feiten


Dump 2000 (eiseres) heeft begin 2005 van Dunc Logistics (gedaagde) kleding van het merk Abercrombie & Fitch gekocht en geleverd gekregen. De houder van het merk Abercrombie & Fitch heeft Dump 2000 in augustus 2006 gesommeerd om te stoppen met de verkoop van de kleding, omdat de kleding namaak bleek en daardoor inbreuk maakte op de merkrechten van de merkhouder.


Dump 2000 heeft Dunc Logistics vervolgens verzocht om informatie te geven over de herkomst en authenticiteit van de kleding. Dunc Logistics heeft dit geweigerd. Dump 2000 ging er derhalve van uit dat het geen originele merkkleding betrof, en vordert in de onderhavige procedure vergoeding van de schade die zij door het handelen van Dunc Logistics heeft geleden.


Vorderingen


Dump 2000 stelt daartoe dat Dunc Logistics wanprestatie heeft gepleegd door kleding te leveren die zonder toestemming van de merkhouder op de markt is gebracht. Voorts stelt Dump 2000 dat het handelen van Dunc Logistics onrechtmatig is jegens de aan Dump 2000 gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen hebben de kleding aan onder meer consumenten verkocht, en hebben eveneens schade geleden en kosten gemaakt als gevolg van het feit dat de kleding namaak bleek te zijn.


Beoordeling door de rechter


Wanprestatie


De rechtbank stelt voorop dat Dunc Logistics op grond van de overeenkomst met Dump 2000 verplicht was om 397 stuks kleding van het merk Abercrombie & Fitch te leveren. In de nakoming van deze verplichting is Dunc Logistics tekort geschoten indien komt vast te staan dat de kleding zonder toestemming van de merkhouder in Europa op de markt is gebracht. In dat geval kan de merkhouder zich immers tegen de verdere verhandeling van die kleding verzetten, zoals de merkhouder in dit geval ook heeft gedaan. Als gevolg daarvan kon Dump 2000 de kleding niet meer verkopen.


De rechtbank neemt als vaststaand aan dat Dunc Logistics aan Dump 2000 merkkleding heeft geleverd, die niet door de merkhouder of zonder diens toestemming in de EER is gebracht, omdat (1) Dunc Logistics dit niet gemotiveerd heeft betwist, (2) zij geen inzicht heeft gegeven in de keten van leveranciers die een mogelijke andere conclusie zou kunnen rechtvaardigen en (3) namens Dunc Logistics niemand ter comparitie is verschenen om nadere inlichtingen over dit onderwerp te geven. De verplichting van een leverancier van merkartikelen om over de herkomst van die producten aan haar afnemer informatie te verstrekken vindt steun in het arrest van de Hoge Raad van 18 april 2008 (LJN: BC7429). Ook speelt een rol dat Dunc Logistics voor de kleding een inkoopprijs per stuks kleding heeft betaald van EUR 6,00 à 7,00 en dat dit een niet normale, namelijk ongebruikelijk lage, inkoopprijs is voor kleding van het merk Abercrombie & Fitch.


De rechtbank oordeelt derhalve dat Dunc Logistics in de nakoming van haar verplichting jegens Dump 2000 tekort is geschoten en aansprakelijk is voor de als gevolg hiervan door Dump 2000 geleden schade.


Onrechtmatige daad


Onder omstandigheden kan een wanprestatie door een partij in een contractuele relatie met haar wederpartij, ook een onrechtmatige daad jegens derden opleveren. Indien de belangen van derden zo nauw zijn betrokken bij de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dat zij schade kunnen lijden als een contractant wanprestatie pleegt, dan kan het onrechtmatig zijn als een contractant deze belangen schendt (vgl. HR 24 september 2004, LJN: AO9069).


Dunc Logistics heeft in casu niet alleen haar afnemer Dump 2000, maar ook de verdere afnemers (niet consumenten) van de kleding, bewust aan het risico blootgesteld dat zij door de houder van het merk Abercrombie & Fitch zouden worden aangesproken vanwege merkinbreuk, welk risico zich ook heeft verwezenlijkt. Dit levert een onrechtmatige daad jegens deze verdere afnemers van de kleding op.


Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Marieke Neervoort

publicaties

Gerelateerde artikelen