020 530 0160

Facebook wraakporno weer voor de rechter: wie wordt de deskundige?

Gepubliceerd op 4 november 2015 categorieën , ,

De storm in de Facebook wraakporno zaak is nog niet gaan liggen. Mocht je denken dat Facebook al niet genoeg had dwars gelegen door de NAW gegevens van de aanmaker van het nep-account niet te verstrekken en te beweren dat zij niet (meer) over die gegevens beschikt, dan had je het mis. Facebook verzet zich namelijk opnieuw, dit keer tegen de door Chantal aangedragen Nederlandse IT-deskundige die de systemen van Facebook zal onderzoeken. Facebook stelt daarentegen voor dat een Ierse IT-deskundige de systemen van Facebook zal onderzoeken. Omdat partijen het over deze discussie niet eens kunnen worden is Facebook een kort geding gestart dat aankomende vrijdag voor de rechtbank Amsterdam plaats zal vinden.

De Facebook wraakporno – zaak

In deze zaak ging het om een filmpje waarop te zien is dat de 21- jarige Chantal, destijds minderjarig, seksuele handelingen verricht. Het filmpje is door een onbekend persoon via een nep-account op Facebook geplaatst. Chantal heeft Facebook direct verzocht het filmpje te verwijderen. Daarnaast heeft zij verzocht bekend te maken wie dit nep-account heeft aangemaakt door de NAW gegevens van deze gebruiker te verstrekken. Facebook heeft aan dit verzoek niet voldaan en stelt dat zij niet (meer) over die gegevens beschikt. Chantal heeft Facebook daarop in kort geding gedagvaard. In deze procedure vordert Chantal onder andere afgifte van de NAW gegevens van de aanmaker van het nep-account en, voorwaardelijk, dat een IT deskundige onafhankelijk onderzoek mag doen naar de vraag of de gegevens aanwezig zijn (geweest) en zo ja, hoe deze gegevens luiden. De voorzieningenrechter heeft beide vorderingen toegewezen:

4.10. Tegen de achtergrond van voornoemde feiten en omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat Facebook, door op de valreep te volstaan met de mededeling dat zij niet meer over de gevraagde gegevens beschikt bij het naleven van haar – in dit geval in beginsel aanwezige – rechtsplicht jegens eiseres tot het verstrekken van NAW-gegevens met betrekking tot degene die onrechtmatig jegens eiseres heeft gehandeld, onvoldoende zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Daarmee heeft Facebook op haar beurt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig gehandeld jegens eiseres.

Van Facebook kan op zijn minst worden gevergd om alles in het werk te stellen om na te gaan of de gegevens toch niet nog ergens traceerbaar zijn en, zo zij erbij blijft dat dit niet het geval is, om aan eiseres antwoord te geven op de onder 4.8 en 4.9 genoemde vragen. In het verlengde daarvan ligt besloten dat in het geval Facebook volhardt in haar standpunt dat geen enkel gegeven meer te vinden is, eiseres in dit geval recht op en belang heeft bij een onafhankelijk onderzoek naar de juistheid van de mededelingen van Facebook op dit punt.

4.11.Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van eiseres zullen worden toegewezen. Voor wat betreft het te verrichten onderzoek wordt daarbij aangetekend dat dit beperkt dient te blijven tot gegevens van de aanmaker van de nep-account die het filmpje heeft geplaatst, zodat de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens van Facebook en/of de privacy van eventuele derden niet wordt aangetast. Ter waarborging van de gerechtvaardigde belangen van Facebook op dit punt, dienen partijen in onderling overleg voor het verrichten van een zodanig onderzoek een onafhankelijke derde aan te wijzen. Het onderzoek zal moeten plaatsvinden met inachtneming van het hiervoor overwogene. Vooralsnog zullen geen dwangsommen worden opgelegd, ter voorkoming van mogelijke executiegeschillen.[…]

Wat is er nu aan de hand?

Facebook houdt kennelijk voet bij stuk en blijft beweren de NAW gegevens niet te kunnen verstrekken nu zij niet (meer) over die gegevens beschikt. Hierdoor zijn partijen in overleg gegaan over de aan te wijzen onafhankelijke IT-deskundige die het onderzoek zal gaan verrichten. Maar, ook hierover zijn partijen het niet eens kunnen worden. Chantal stelt voor dat een gerenommeerde Nederlandse IT deskundige het onderzoek zal verrichten, terwijl Facebook een onbekende Ierse deskundige voorstelt die voor de Ierse privacy toezichthouder werkt en al eerder onderzoek heeft gedaan naar Facebook. Chantal stelt haar twijfels bij de onafhankelijkheid van deze Ierse deskundige. In opvolging van hetgeen de voorzieningenrechter in haar vonnis heeft bepaald, zal de rechter aldus een oordeel moeten vellen over de aan te wijzen deskundige:

4.11 […] Mocht Facebook erbij blijven over geen enkel gegeven meer te beschikken en mochten partijen geen overeenstemming bereiken over een aan te wijzen derde om het genoemde onderzoek te verrichten dan kan de meest gerede partij zich (nogmaals) tot de voorzieningenrechter wenden met een concreet voorstel dienaangaande, teneinde de medewerking van de andere partij aan een dergelijk onderzoek door de voorgestelde derde alsnog af te dwingen. Ook in het geval Facebook na aanwijzing van een onafhankelijke derde geen volledige medewerking zal verlenen aan het te verrichten onderzoek, kan eiseres zich opnieuw tot de rechter wenden. Nu nog niet vaststaat dat en door wie een dergelijk onderzoek verricht zal dienen te worden, bestaat onvoldoende grond om daarop thans reeds vooruit te lopen en/of om in dit stadium al dwangsommen op te leggen.

Op 6 november aanstaande zal de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam bepalen of de Nederlandse of Ierse deskundige het onderzoek bij Facebook zal verrichten.

Bron: Nu.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen