020 530 0160

Bollywoodfilms: schadebegroting aan de hand van staffel

Gepubliceerd op 21 februari 2017 categorieën ,

Begroting schade

Uit een recent vonnis van de rechtbank Den Haag, blijkt maar weer eens hoe lastig het is om schade te begroten in IE-zaken. Interessant aan het vonnis, is dat de schade (zeer goed gemotiveerd overigens) aan de hand van een staffel wordt begroot. Voordat we ingaan op het vonnis, is het goed om even kort stil te staan bij het juridisch kader ten aanzien van schadebegroting.

Er zijn enkele uitgangspunten in het schadebegrotingsrecht. Zo dient ‘werkelijk geleden schade’ volledig te worden vergoed, en wordt schade in beginsel concreet begroot. Dit brengt met zich mee dat alle concrete omstandigheden van het geval dienen te worden meegenomen in de begroting van de schade zoals deze is geleden door de benadeelde. Daarbij wordt aangesloten bij de (financiële) situatie, zoals deze zou zijn geweest indien het schadebrengende feit niet zou hebben plaatsgevonden.

De rechter heeft verder een grote mate van vrijheid bij het begroten van schade. Indien schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, kan de rechter de schade bijvoorbeeld ook schatten. In IE-zaken is het doorgaans lastig om schade concreet te begroten. Dit omdat het nu eenmaal niet gemakkelijk is om de IE-inbreuk weg te denken en daar dan een bepaalde waarde aan te koppelen. Derhalve wordt schade in het kader van IE-inbreuken vaak abstract berekend: men kijkt niet naar het concrete geval, maar abstraheert hiervan. Schade wordt in IE-zaken dan ook vaak begroot door middel van winstafdracht, waarbij wordt gekeken naar de gederfde winst van de inbreukmaker. De gederfde winst van de maker, wordt dan aangemerkt als de schade van de benadeelde.

Bollywood

In de voornoemde zaak is inbreuk gemaakt op de alom bekende films ‘Vivah, Khoya Khoya Chand, Baabul, Umrao Jaan en Bas ek pal’, waarop eiser rechthebbende is. In het vonnis uit 2013 (de inbreukprocedure), stelt de rechtbank het volgende vast:

“Met Govinda Tours c.s. is de rechtbank van oordeel dat dit schaderapport geen deugdelijke basis biedt om geleden schade dan wel door [Y] gemaakte winst vast te stellen. [..]. Nu slechts vaststaat dat [Y] tenminste 5 inbreukmakende DVD’s heeft verkocht maar niet valt uit te sluiten dat hij meer inbreukmakende DVD’s heeft verkocht, staat de omvang van het inbreukmakende handelen nog niet vast en kan de rechtbank de door [X] geleden schade thans niet begroten.

Hierop oordeelde de rechtbank dat de schade in een aparte schadestaatprocedure moest worden vastgesteld. In de schadestaatprocedure stelt eiser dat het schadebedrag neerkomt op ongeveer EUR 37.317,– aan gemiste inkomsten. Eiser is op dit bedrag uitgekomen door per DVD een verwachte afzet te vermenigvuldigen met de verkoopprijs en daar de winstmarge van EUR 2,– aan te koppelen. De rechtbank wist deze wijze van schadebegroting echter af, en oordeelt hieromtrent als volgt:

“Van een aantal aannames waar de schadeberekening op is gebaseerd, is niet uit te gaan. De rechtbank zal daarom de schade ex artikel 6:97 BW dienen te schatten. De rechtbank zal daarbij overigens wel het schaderapport betrekken omdat daarin een aantal concrete aanknopingspunten staan om tot een schatting van de schade te komen.”

Vervolgens berekent de rechtbank de schade, waarbij zij niet uit uitgaat van een winstmarge van EUR 2,–, maar van EUR 1,–. Dit omdat de door eiser aangevoerde getallen volgens de rechtbank zijn gebaseerd op een ondernemingsplan, en niet op werkelijk gerealiseerde waardes. Opnieuw berekenend, komt de rechtbank uit op een behoorlijk lager schadebedrag, namelijk EUR 2.307,–. En dat doet zij aan de hand van de volgende staffel:

Titel

Release datum

Gerealiseerde afzet

2006

Gerealiseerde afzet en geschatte gemiste afzet

2007

Geschatte afzet

2008

Geschatte afzet

2009

Baabul

06-01-2007

Gerealiseerd 600

300

90

Bas El Pak

12-10-2006

700

Gerealiseerd 302

Geschat 3203

105

Umrao Jaan

20-11-2006

9004

Gerealiseerd 250

Geschat 2005

135

Vivah

20-11-2006

6306

Gerealiseerd 400

95

Khoya Khoya Chand

26-12-2007

708

354

Totaal gemiste afzet

520

1.343

444

Gemiste afzet cumulatief totaal

2.307

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen