020 530 0160

Tinder swiped links op privacy en gebruikersvoorwaarden

Gepubliceerd op 12 augustus 2016 categorieën ,

Het is niet de eerste keer, maar Tinder is wederom in opspraak geraakt met betrekking tot hun gebruikersvoorwaarden en privacybeleid. Europarlementariër Marc Tarabella wil dat de Europese Commissie een onderzoek start naar de overeenstemming van Tinder’s gebruikersvoorwaarden met Europees recht. De gebruikersvoorwaarden zouden te ruim zijn, waardoor Tinder met de gegevens van klanten kan doen wat het wil. In Noorwegen is al eerder een klacht over de gebruikersvoorwaarden van Tinder ingediend en ook de Nederlandse consumentenbond heeft dit probleem geconstateerd. De vraag is hoe het werkelijk is gesteld met de positie van gebruikers van Tinder. Hieronder zullen enkele passages uit de gebruikersvoorwaarden en het bijbehorende privacybeleid worden besproken die interessant zijn vanuit een juridisch oogpunt.

Privacy

Over het privacybeleid van Tinder hebben wij al eerder geblogged. Daarin werden de gegevens besproken die Tinder van klanten verwerkt.  In aanvulling daarop wordt hier nog vermeld wat Tinder met deze gegevens doet. Uit het privacybeleid volgt dat het gaat om onder meer marketing, advertentie tracking, analyseren en onderzoek. Uit het privacybeleid volgt tevens dat Tinder de persoonsgegevens deelt met andere bedrijven die deel uit maken van de Match Group, een groep van online dating websites.

Voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing is, zou Tinder voor een groot deel van de verwerkte gegevens alleen een rechtvaardiging kunnen vinden in de toestemming van de klant. Het is namelijk nog maar de vraag of alle informatie die Tinder verzamelt noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst. Alleen al op grond daarvan zouden de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid niet voldoen aan de Nederlandse privacyregelgeving.

Maar ook indien de klant toestemming heeft gegeven, dient Tinder een belangenafweging te maken om te bepalen of het verzamelen van de gegevens en de manier van het verwerken ervan wel proportioneel is en of er geen lichtere alternatieven zijn. Het is nog maar de vraag of alle gegevens die Tinder verzamelt en de manier waarop Tinder met de gegevens omgaat deze toets kunnen doorstaan.

In artikel 10 Wbp staat verder nog opgenomen dat de gegevens in beginsel niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. In de voorwaarden van Tinder staat niet hoelang de gegevens bewaard worden en of de gegevens verwijderd worden indien het account wordt beëindigd. Het is op voorhand dan ook niet te zeggen of Tinder aan dit artikel voldoet.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruikersvoorwaarden geven Tinder en bijbehorende bedrijven en licentieafnemers het recht om content die de klant op de dienst post te gebruiken, kopiëren, tonen, reproduceren, opnemen, afspelen, aanpassen en verspreiden. Dit recht van Tinder is overdraagbaar, wereldwijd en niet exclusief. Tinder kan deze licentie ook sublicentiëren aan derden. Tinder kan dus geld verdienen aan de content van diens klanten, zoals afbeeldingen of chatberichten, door ze te verkopen en gebruiken. Daarbij kan de geposte content erg persoonlijk zijn, vooral aangezien mensen Tinder gebruiken om een relatie te vinden. Het feit dat Tinder deze content vrijelijk kan doorverkopen is dan ook iets om over na te denken.

Forum- en rechtskeuze

Opmerkelijk is ook het forum- en rechtskeuzebeding dat in de gebruikersvoorwaarden is opgenomen. Indien een klant uit de Europese Unie het namelijk niet eens is met Tinder en zijn recht bij de rechter wil halen, bepalen de gebruikersvoorwaarden dat hij enkel in Texas een zaak aanhangig kan maken. De zaak wordt dan tevens naar Texaans recht beoordeeld.

Deze bepaling levert een conflict op met Nederlands recht en is dan ook niet zonder meer geldig. Een keuze voor Texaans recht in de gebruikersvoorwaarden mag in beginsel op grond van artikel 6 lid 3 Rome I Verordening, maar het Texaanse recht mag niet minder bescherming bieden dan het Nederlandse recht. Dwingende bepalingen uit het Nederlandse recht blijven alsnog van toepassing. De zwarte lijst bij algemene voorwaarden, zoals geregeld in artikel 6:236 BW, is een dergelijke dwingende bepaling. Het Nederlands recht is dus alsnog van toepassing is indien het Texaanse recht niet een vergelijkbare bepaling heeft die gelijke bescherming biedt.

Doordat voordelige dwingende Nederlandse bepalingen van toepassing zijn, zal een keuze voor de Texaanse rechter in de gebruikersvoorwaarden niet toegestaan zijn. Op de zwarte lijst staan in sub n namelijk ook forumkeuzebedingen. Dat zijn bedingen waarin wordt gekozen voor een buitenlandse rechter. De Nederlandse rechter is in dit geval, ongeacht wat de gebruikersvoorwaarden daarover zeggen, dus bevoegd.

In de gebruikersvoorwaarden heeft Tinder verder opgenomen dat het accounts eenzijdig en naar eigen inzicht kan beëindigen en de klant in dat geval zijn account kwijt is. Restitutie van betaalde producten of diensten zal in dat geval niet plaatsvinden. In Nederland is een dergelijk beding niet toegestaan in de gebruikersvoorwaarden. In het bijzonder valt het onder sub a van de zwarte lijst, omdat de bepaling Tinder eenzijdig de mogelijkheid geeft om op welke grond dan ook nakoming van zijn kant uit te sluiten door het account te beëindigen. Deze regel is vanwege het dwingende karakter van de zwarte lijst van toepassing, waardoor de betreffende bepaling in Nederland geen geldige bepaling zal zijn.

Conclusie

De gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid van Tinder zijn te breed en op meerdere punten niet in overeenstemming met het Nederlandse recht. Tinder zal de voorwaarden dus aan moeten passen om niet voor onaangename verassingen te komen te staan. Of Tinder dit uit eigen beweging zal doen of dat de Europese Commissie op verzoek van Marc Tarabella de drijfveer zal zijn, moet nog bezien worden.

 

Bron: wired.co.uk
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen