020 530 0160

Prejudiciële vragen over plaatsen videobeelden van politieagenten op Youtube

Gepubliceerd op 22 augustus 2017 categorieën 

Recentelijk zijn prejudiciële vragen gesteld aan het HvJEU over het maken en vervolgens plaatsen van videobeelden van politieagenten op YouTube door een Letse verzoeker die een verklaring aan hen aflegde wegens een administratieve boete. De feiten, via minbuza.nl:

“Verzoeker heeft een video-opname gemaakt van het moment waarop hij in een politiekantoor van de Letse nationale politie een verklaring aflegde in het kader van een procedure wegens een administratieve overtreding. Vervolgens plaatste hij die video, waarop politieagenten te zien en te horen zijn, op de website www.youtube.com. De dienst gegevensbescherming stelde in zijn besluit van 30-08-2013 dat verzoeker inbreuk had gemaakt op de Letse wet op de bescherming van persoonsgegevens aangezien verzoeker de betrokkenen niet had geïnformeerd over het doel van de verwerking van hun persoonsgegevens. Verzoeker verstrekte ook de dienst gegevensbescherming geen inlichtingen waaruit bleek dat het nagestreefde doel in overeenstemming was met de wet op de bescherming van persoonsgegevens. De dienst gegevensbescherming verzocht verzoeker bijgevolg met klem ervoor te waken dat de betrokken video van www.youtube.com en andere websites werd verwijderd. Verzoeker ging in beroep en verzocht de rechter om het besluit onrechtmatig te verklaren en hem een schadevergoeding toe te kennen. Verzoeker stelde dat hij met die video een (naar zijn mening) onrechtmatig praktijk van de politie onder de aandacht wilde brengen. De lagere bestuursrechter verwierp dat beroep. Bij arrest van 11-11-2015 wees ook de regionale bestuursrechter de vorderingen van verzoeker af. “

En de overweging: 

“Verzoeker rechtvaardigt zijn gedraging – het filmen van politieagenten in een politiekantoor terwijl zij procedurehandelingen verrichten, en het plaatsen van de video op het internet – met een beroep op de vrijheid van meningsuiting en stelt dat hij in het onderhavige geval geen inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de politieagenten. Hij meent dat op hem de wettelijke uitzondering voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden dient te worden toegepast. De verwijzende rechter vraagt zich af hoe het begrip „journalistieke doeleinden” in artikel 9 van richtlijn 95/46 moet worden uitgelegd en, in het bijzonder, of dat begrip ook gedragingen omvat als die welke thans in geding is, te weten het ventileren van een persoonlijke mening over het politiewerk door verspreiding op de website www.youtube.com van een video waarop politieagenten in functie te zien zijn.

De volgende prejudiciële vragen zijn gesteld door verzoeker: 

“1) Vallen gedragingen als die welke in deze zaak aan de orde zijn, te weten het maken, in een politiekantoor, van videobeelden van politieagenten die procedurele handelingen verrichten, en het plaatsen van de video op de website www.youtube.com, binnen de werkingssfeer van richtlijn 95/46? 

2) Moet richtlijn 95/46 aldus worden uitgelegd dat dergelijke gedragingen kunnen worden beschouwd als een verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden in de zin van artikel 9 daarvan?

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen