020 530 0160

Is uw online platform al compliant met de aangescherpte Europese regelgeving?

Gepubliceerd op 14 juli 2020 categorieën , ,

Het werd ruim een jaar geleden al aangekondigd, maar nu is het dan zover: de platform to business verordening is ingegaan (hierna ‘p2b-verordening’). Deze Europese regelgeving legt online platforms informatieverplichtingen op. In sommige gevallen moeten online platforms ook een klachtenafhandelingssysteem invoeren en bemiddelaars aanwijzen, zodat geschillen tussen het online platform en een aanbieder op een onafhankelijke wijze worden opgelost.

In deze blog leg ik uit of deze regels relevant zijn voor uw bedrijf. Ook leg ik uit welke acties online platforms moeten ondernemen om aan de nieuwe regels te voldoen.

Wanneer zijn de regels van toepassing

Als uw dienst faciliteert dat zakelijke aanbieders via uw online platform goederen of diensten kunnen aanbieden aan consumenten, zijn de nieuwe regels relevant voor u. De verordening is namelijk van toepassing wanneer:

  • Het online platform faciliteert dat er een overeenkomst tot stand komt tussen de zakelijke aanbieder en de consument, zonder dat het platform zelf partij wordt bij de overeenkomst (het platform is tussenpersoon);
  • De zakelijke gebruiker die goederen aanbiedt via het online platform in de EU is gevestigd;
  • De consumenten waaraan de zakelijke gebruiker via het platform goederen of diensten biedt ook in de EU zijn gevestigd; en
  • Het online platform een contract heeft gesloten met de zakelijke aanbieder.

De EU wil ondernemers beschermen wanneer zij zaken doen met online platforms. De verordening ziet dan ook specifiek op de relatie tussen de zakelijke aanbieder en het online platform.

Er is sprake van een zakelijke aanbieder als het gaat om een natuurlijke of rechtspersoon die in een commerciële/ professionele hoedanigheid goederen of diensten aan consumenten biedt ten behoeve van deze commerciële activiteiten. Een ZZP’er valt hier ook onder.

Onder de verordening vallen bijvoorbeeld platforms waarbij een reservering kan worden gemaakt voor een hotelovernachting, platforms waarbij vliegtickets en zorgverzekeraars voor consumenten worden vergeleken en marktplaatsen waarbij een bedrijf goederen of diensten aanbiedt aan consumenten, bijvoorbeeld kunst, kleding of meubilair.

Als er via uw platform alleen wordt gefaciliteerd dat een consument bijvoorbeeld een product uitleent aan een andere consument of aanbiedt dat diegene met hem of haar kan meerijden, is de p2b-verordening niet van toepassing. Het gaat dan immers om de c2c-verhouding.

Regels voor alle online platforms

De p2b-verordening bevat een aantal ingrijpende regels, die met name zien op de algemene voorwaarden van een online platform. Zo moeten de regels begrijpelijk, transparant en makkelijk vindbaar zijn. Ook moet het online platform in de algemene voorwaarden opnemen wanneer zij kan besluiten om de toegang aan de zakelijke gebruiker te ontzeggen. Een online platform dient daarnaast schriftelijk te motiveren waarom is besloten om de levering van de online platform-dienst op te schorten, te beperken of te beëindigen. Bij beëindiging moet deze motivering 30 dagen voorafgaand aan de beëindiging worden verstrekt. Hierop gelden wel een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld als de algemene voorwaarden meerdere keren zijn overtreden.

Verder dient het online platform informatie in de algemene voorwaarden op te nemen over rangschikking, toegang tot gegevens en een eventuele voorkeursbehandeling die op het platform plaatsvindt van bepaalde zakelijke aanbieders. Een gedetailleerd overzicht van deze verplichtingen vindt u in ons whitepaper (binnenkort online) en deze blog.

Hoe de transparantievereisten over de rangschikking op een platform er precies uit zullen gaan zien, moet nog blijken. De Europese Commissie zou voorzien in richtsnoeren, maar die zijn nog niet gepubliceerd. Momenteel werkt de Europese Commissie eraan om te richtsnoeren zo snel mogelijk te publiceren, zodat het duidelijk is hoe de regels in het kader van rangschikking precies uitgewerkt dienen te worden. We zullen u uiteraard informeren als deze bekend zijn gemaakt.

Wijzigen van algemene voorwaarden

Een andere belangrijke verplichting ziet op het wijzigen van algemene voorwaarden. Online platforms zijn verplicht om zakelijke gebruikers op de hoogte te stellen als de algemene voorwaarden worden aangepast. De zakelijke gebruiker moet een termijn van minimaal 15 dagen krijgen om de platformovereenkomst op te zeggen als deze het niet eens is met de aanpassingen. In bepaalde gevallen kan de opzegtermijn langer zijn.

Regels voor ‘grote’ platforms

De p2b-verordening heeft ook een aantal regels die alleen gelden voor platforms waar 50 of meer personen werkzaam zijn en die een jaaromzet van meer dan € 10 miljoen behalen. Deze platforms moeten zakelijke aanbieders de mogelijkheid bieden om klachten via een intern klachtenafhandelingssysteem af te handelen. Een online platform moet er dus voor zorgen dat deze mogelijkheid bestaat.

Verder moeten grote platforms twee of meer bemiddelaars aanwijzen voor het geval de klacht niet kan worden opgelost via het klachtenafhandelingssysteem of om een procedure voor de rechtbank te voorkomen. Thuiswinkel.org heeft al aangekondigd deze bemiddelingsdienst vanaf 12 juli 2020 aan te zullen bieden. Er zullen zeker meer van zulke diensten volgen.

Wat kunt u doen?

  1. Inventariseer alvast of de verordening op u van toepassing is en of het nodig is om uw algemene voorwaarden aan te passen.
  2. Bepaal of u een interne klachtenprocedure moet opzetten en twee of meer bemiddelaars dient aan te wijzen. Let wel: bemiddelaars dienen aan bepaalde wettelijke vereisten dienen te voldoen.
  3. Houd er rekening mee dat u uw procedures bij het ontzeggen van toegang aan een zakelijke gebruiker in lijn moet brengen met de p2b-verordening. Als u aan een zakelijke aanbieder (tijdelijk) de toegang tot uw platform wenst te ontzeggen, kan dat betekenen dat u (i) dient te motiveren waarom u dit besluit en (ii) de motivering 30 dagen voorafgaand aan de beëindiging dient te verstrekken.

Wilt u meer weten? Raadpleeg ons whitepaper (binnenkort online), deze blog of neem contact met ons op.

Slot

De p2b-verrordening legt online platforms meer verplichtingen op. Dit past binnen het voornemen van de Europese Commissie om de Europese regels voor digitale diensten te actualiseren en te verduidelijken. Afgelopen maand maakte de Europese Commissie tevens bekend een consultatie open te stellen met betrekking tot aanvullende regelgeving voor online platforms. Wilt u reageren of meer informatie, dan helpen wij u graag.

Deel:

auteur

Jacintha van Dorp

publicaties

Gerelateerde artikelen