020 530 0160

Het belang van een deugdelijke ingebrekestelling

Gepubliceerd op 27 januari 2016 categorieën ,

Op 19 januari 2016 heeft het hof Amsterdam in een zaak tussen Mama Cash en Ifunds het belang van een deugdelijke ingebrekestelling benadrukt. Mama  Cash is een internationaal vrouwenfonds dat in 1983 in Nederland is opgericht en wereldwijd initiatieven van vrouwen ondersteunt. Ifunds is een aanbieder van diensten op het gebied van CRM-oplossingen ten behoeve van fondsenwervende organisaties. In september 2009 besluiten Mama Cash en Ifunds een overeenkomst ten aanzien van deze diensten te sluiten.

 

Na verloop van tijd, schijnt Mama Cash echter niet geheel tevreden te zijn over het verloop van het project, waarna zij bij brief van 14 mei 2012 aan Ifunds meedeelt de overeenkomst te willen ontbinden. Ifunds heeft van haar zijde de overeenkomst per 27 juli 2012 ontbonden.

 

Voor het hof vordert Mama Cash onder meer een verklaring voor recht dat zij de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden. Ifunds vordert op haar beurt betaling door Mama Cash van het onbetaalde deel en vergoeding voor uitgevoerde aanvullende diensten.

 

Beoordeling hof

Het hof gaat eerst over tot beoordeling van de vraag of Mama Cash de overeenkomst met Ifunds rechtmatig heeft ontbonden. Mama Cash heeft aangevoerd dat zij uit mededelingen van Ifunds mocht afleiden dat laatstgenoemde niet meer zou nakomen. Het hof is het hier echter niet mee eens en oordeelt dat niet is gebleken dat Ifunds is opgehouden met het aandragen van oplossingen voor door Mama Cash geconstateerde problemen. Sterker nog, Mama Cash en Ifunds lijken nog volop aan het werk en in overleg te zijn, aldus het hof. Daarnaast heeft Mama Cash – naar het oordeel van het hof -onvoldoende onderbouwd dat nakoming door Ifunds blijvend onmogelijk was. De lange duur die met de uitvoering van de werkzaamheden was gemoeid kan op zichzelf genomen geen aanleiding zijn een ingebrekestelling achterwege te laten. Bovendien is er geen fatale termijn overeengekomen voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Het voorgaande betekent dus dat slechts sprake is van verzuim aan de zijde van Ifunds indien Mama Cash Ifunds deugdelijk in gebreke heeft gesteld. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor de nakoming, aldus de wet. Mama Cash is van mening dat zij Ifunds meermalen in gebreke heeft gesteld, te weten in december 2009, twee maal in 2010, in november 2011 en op 26 januari 2012. Het gaat hier om e-mailcorrespondentie, een gespreksverslag en een ‘gebrekenlijst’. Hoewel in de stukken klachten over de werkwijze van Ifunds en de door haar geleverde software worden geuit, is er geen sprake van een duidelijke aanmaning waarbij aan Ifunds een redelijke termijn om alsnog na te komen wordt verleend. Er is dus geen sprake van deugdelijke ingebrekestelling.

 

Ifunds, daarentegen, heeft de overeenkomst wel rechtsgeldig ontbonden omdat Mama Cash al had aangegeven de overeenkomst niet na te zullen komen. Mama Cash dient daarom het onbetaalde deel alsnog te voldoen. Dit geldt echter niet voor de vergoeding voor aanvullende diensten omdat niet is komen vast te staan dat Mama Cash daartoe opdracht had gegeven.

 

Het belang van een ingebrekestelling

Deze uitspraak geeft een goede weergave van het belang van een goede ingebrekestelling. Als Mama Cash wel een deugdelijke ingebrekestelling had gestuurd, dan was deze zaak vermoedelijk anders gelopen (sterker nog: dan was het wellicht niet tot een rechtszaak gekomen). De functie van de ingebrekestelling komt in de uitspraak mooi naar voren. Een ingebrekestelling is niet bedoeld om verzuim vast te stellen of te creëren, maar dient om de schuldenaar nog een laatste kans te geven om deugdelijk na te komen. Pas wanneer hij dat niet doet, raakt hij in verzuim

Bron: itenrecht.nl
Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Lora

publicaties

Gerelateerde artikelen