020 530 0160

Cybersecurity, de advocatuur en het verschoningsrecht.

Het beschermen van je intellectueel eigendom, financiële gegevens en de reputatie van jouw bedrijf, dienen essentiële aspecten te zijn van je business strategie. Dit is overigens, gezien het aantal dreigingen op en de geraffineerde wijze waarop deze aanvallen plaatsvinden, een flinke uitdaging. Ondanks het feit dat de advocatuur een lange papieren cultuur kent, rukt hier de digitale werkelijkheid steeds meer op.

Het risico is vooral dat informatie op illegale wijze terecht komt bij derden die niet binnen jouw organisatie vallen. Het is in die zin dan ook niet alleen een risico voor advocaten kantoren. De bekendste boosdoeners zijn buitenlandse overheden, georganiseerde misdaad, terroristische organisaties en wellicht nog wel de gevaarlijkste, de ontevreden werknemer. De reden waarom dit bijzonder gevaarlijk is voor advocaten kantoren, is omdat zij grote hoeveelheden gevoelige en geheime data verzamelen en bewaren.

De gevoeligheid van deze data vloeit onder andere voort uit diens beroepsgeheim. Een advocaat kan zich namelijk beroepen op het verschoningsrecht. Alles wat besproken wordt, blijft tussen hem en zijn cliënt op voorwaarde dat het gaat om feiten en omstandigheden, die de advocaat in zijn hoedanigheid van geheimhouder te weten is gekomen. Daardoor kan de cliënt samen met zijn advocaat vertrouwelijk spreken over de zaak, hetgeen de belangenbehartiging ten goede komt.

Vaak zullen die gegevens te kwalificeren zijn als persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en opereert de advocaat als Verantwoordelijke in de zin van die wet. Artikel 13 Wbp bepaalt dat de Verantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen dient te treffen, om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De advocaat doet er dus verstandig aan alle gegevens, die betrekking hebben op een zaak dan wel een cliënt, op een adequate wijze te beveiligen. Deze maatregelen dienen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau te garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Juridische software ontwikkelaar Files42 deed recentelijk (4 mei 2016) nog onderzoek naar de top 50 van de grootste Nederlandse advocatenkantoren van advocatie.nl. Daaruit blijkt dat slechts twee derde de veiligheid van onder ander cliënt gerelateerde informatie op orde heeft. Zestien kantoren bleken tijdens hun quick-scan niet te voldoen aan basis veiligheidsaspecten waardoor deze systemen zeer gevoelig zijn voor cyberaanvallen. Dit kan en moet beter.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Remco Bakker

publicaties

Gerelateerde artikelen